کتیبه شاپور دوم و سوم در طاق‌بستان

شاپور دوم در سمت راست و شاپور سوم در سمت چپ نقش برجستهٔ تاق بستان کتیبه‌ای به زبان پهلوی در کنار هر یک وجود دارد.

کتیبهٔ شاپور دوم و سوم در تاق بستان در ایوان کوچک تاق بستان در ۵ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه دو نقش برجسته یکی از شاپور دوم ساسانی در سمت راست نفش و دیگری از شاپور سوم در سمت چپ آن وجود دارد. در کنار هر یک از آن دو، کتیبه‌ای به زبان پهلوی شامل اسم و نسب هر یک کنده شده‌است.

کتیبهٔ شاپور دوم دارای ۹ سطر و حاکی از عنوان او و نیز نام و عنوان پدر او هرمز دوم و نیای او نرسی است.[۱]

کتیبهٔ شاپور سوم دارای ۱۳ سطر است و حاوی عنوان شاپور سوم و عنوان پدرش شاپور دوم و نیای او هرمز دوم است.[۲]

پانویسویرایش

  1. تمدن ایران ساسانی، ص ۲۴۲
  2. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۹۵و ۹۶

منابعویرایش

  • تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶ شابک ‎۹۶۴-۵۹۸۳-۱۴-۲
  • لوکونین، گریگورویچ ولادمیر. ترجمه عنایت الله رضا. تمدن ایران ساسانی. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۰