کدینگ خط (نام علمی: Line Coding)فرایند تبدیل داده‌های دیجیتال به سیگنال‌های دیجیتال می‌باشد. داده‌های دیجیتال در قالب باینری هستند و به شکل داخلی به صورت یک سری از ۰ و ۱ نمایش می‌یابند.

نمونه coding a binary signal using rectangular pulse amplitude modulation دارای کد قطبی non-return-to-zero
یک نمونه Bipolar encoding, یا AMI.
Encoding of 11011000100 در رمزگذاری منچستر
یک نمونه Biphase mark code
یک نمونه MLT-3 encoding.

سیگنال دیجیتال به وسیله سیگنال گسسته نمایش می‌یابد که نماینده داده‌های دیجیتال است. سه نوع طرح‌بندی کدینگ خط به صورت زیر وجود دارند:

  • Unti-Polar
  • Polar
  • Bipolar

انکودینگ تک‌قطبی (Uni-polar)

طرح‌بندی انکودینگ تک‌قطبی از سطح ولتاژ سیگنال برای نمایش داده‌ها استفاده می‌کند. در این حالت برای نمایش مقدار باینری ۱، ولتاژ بالا انتقال می‌یابد و برای نمایش ۰ هیچ ولتاژی انتقال نمی‌یابد. این حالت به نام «Unipolar-Non-return-to-zero» نیز نامیده می‌شود، زیرا هیچ حالت میانی وجود ندارد و در هر یک از حالت‌ها یا ۰ یا ۱ نمایش می‌یابد.

انکودینگ قطبی (Polar)

در طرح‌بندی انکودینگ قطبی از چندین سطح ولتاژ برای نمایش مقادیر باینری استفاده می‌شود. انکودینگ قطبی به چهار نوع امکان‌پذیر است:

  1. Polar Non-Return to Zero یا NRZ قطبی
  2. Return to Zero یا RZ
  3. Manchester
  4. Differential Manchester

انکودینگ دوقطبی (Bipolar)

در روش انکودینگ دوقطبی از سه سطح ولتاژ به صورت مثبت، منفی و صفر استفاده می‌کنیم. ولتاژ صفر نماینده مقدار باینری ۰ و بیت ۱ نمایش‌دهنده تغییر ولتاژهای مثبت و منفی است.[۱]

  1. «انتقال دیجیتال در شبکه‌های کامپیوتری». دی ماه. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)