کد پستی افغانستان

کد های پستی برای افغانستان در سال ۱۳۹۰ خورشیدی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل به معرفی گرفته شد. این کنفرانس مطبوعاتی توسط شرکت افغان پوست [۱] که زیر اثر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان کار میکند، برگزار گردید.

کد پستی افغانستان دارای عدد چهار رقمی (XXXX) است که دو رقم اول آن از ۱۰ تا ۴۳ نشان دهنده ی استان (ولایت) و دو رقم آخر آن که از ۱ تا ۵۰ است نشان دهنده ی شهر، شهرستان یا ناحیه میباشد.

کد پستی برای استان کابل ازین قرار است:

استان سمت موقعیت کد پستی
کابل شهر کابل پسته خانه مرکزی ۱۰۰۱
کابل شهر کابل مکروریان ۱۰۰۲
کابل شهر کابل شهر نو ۱۰۰۳
کابل شهر کابل دارالامان ۱۰۰۴
کابل شهر کابل سید نورمحمد شاه مینه ۱۰۰۵
کابل شهر کابل ده بوری ۱۰۰۶
کابل شهر کابل تایمنی ۱۰۰۷
کابل شهر کابل خیرخانه ۱۰۰۸
کابل شهر کابل باریکوت ۱۰۰۹
کابل شهر کابل خوشحال خان ۱۰۱۰
کابل شهر کابل کاته پروان ۱۰۱۱
کابل شهر کابل احمد شاه بابا مینا ۱۰۱۲
کابل شهر کابل پارک‌های صنعتی ۱۰۱۳
کابل شهر کابل پسته خانه پشتونستان ۱۰۱۴
کابل شهر کابل پسته خانه کارته چهار ۱۰۱۵
کابل شهر کابل پسته خانه دشت برچی ۱۰۱۶
کابل شهرستان چهار آسیاب ۱۰۵۱
کابل شهرستان موسهی ۱۰۵۲
کابل شهرستان بگرامی ۱۰۵۳
کابل شهرستان ده سبز ۱۰۵۴
کابل شهرستان خاک جبار ۱۰۵۵
کابل شهرستان سروبی ۱۰۵۶
کابل شهرستان قره باغ ۱۰۵۷
کابل شهرستان استالف ۱۰۵۸
کابل شهرستان فرزه ۱۰۵۹
کابل شهرستان گلدره ۱۰۶۰
کابل شهرستان شکردره ۱۰۶۱
کابل شهرستان کلکان ۱۰۶۲
کابل شهرستان میربچه کوت ۱۰۶۳
کابل شهرستان پغمان ۱۰۶۴

کد پستی برای استان پروان ازین قرار است:

استان سمت موقعیت کد پستی
پروان مرکز مرکز شهر چاریکار ۱۱۰۱
پروان مرکز شمال شهر چاریکار ۱۱۰۲
پروان مرکز جنوب شهر چاریکار ۱۱۰۳
پروان شهرستان شیخ علی ۱۱۵۱
پروان شهرستان سرخ پارسا ۱۱۵۲
پروان شهرستان غوربند ۱۱۵۳
پروان شهرستان شینواری ۱۱۵۴
پروان شهرستان سالنگ ۱۱۵۵
پروان شهرستان جبل السراج ۱۱۵۶
پروان شهرستان بگرام ۱۱۵۷
پروان شهرستان سیدخیل ۱۱۵۸
پروان شهرستان کوه صافی ۱۱۵۹

کد پستی برای استان کاپیسا ازین قرار است:

استان سمت موقعیت کد پستی
کاپیسا مرکز محمودراقی ۱۲۰۱
کاپیسا مرکز دانشگاه البیرونی ۱۲۰۲
کاپیسا مرکز صیاد ۱۲۰۳
کاپیسا شهرستان کوهبند ۱۲۵۱
کاپیسا شهرستان اله سای ۱۲۵۲
کاپیسا شهرستان حصه دوم کوهستان ۱۲۵۳
کاپیسا شهرستان حصه اول کوهستان ۱۲۵۴
کاپیسا شهرستان نجراب ۱۲۵۵
کاپیسا شهرستان تگاب ۱۲۵۶

کد پستی برای استان هرات ازین قرار است:

استان سمت موقعیت کد پستی
هرات مرکز مرکز شهر هرات ۳۰۰۱
هرات مرکز شمال شهر هرات ۳۰۰۲
هرات مرکز جنوب شهر هرات ۳۰۰۳
هرات مرکز شرق شهر هرات ۳۰۰۴
هرات مرکز غرب شهر هرات ۳۰۰۵
هرات مرکز بندر اسلام قلعه ۳۰۴۱
هرات مرکز بندر مرز تورغندی ۳۰۴۲
هرات شهرستان غوریان ۳۰۵۱
هرات شهرستان کهسان ۳۰۵۲
هرات شهرستان گلران ۳۰۵۳
هرات شهرستان کشک (رباط سنگی) ۳۰۵۴
هرات شهرستان کشک کهنه ۳۰۵۵
هرات شهرستان پشتون زرغون ۳۰۵۶
هرات شهرستان کرخ ۳۰۵۷
هرات شهرستان اوبه ۳۰۵۸
هرات شهرستان چشت شریف ۳۰۵۹
هرات شهرستان فارسی ۳۰۶۰
هرات شهرستان انجیل ۳۰۶۱
هرات شهرستان ادرسکن ۳۰۶۲
هرات شهرستان شیندند ۳۰۶۳
هرات شهرستان زنده جان ۳۰۶۴
هرات شهرستان گذره ۳۰۶۵
هرات شهرستان زیر کوه ۳۰۶۶
هرات شهرستان پشت کوه ۳۰۶۷