کروماتوگرافی ژل‌تراوشی

کروماتوگرافی ژل‌تراوشی (Gel permeation chromatography) نوعی کروماتوگرافی (سَوانگاری) اندازه‌ای است که از آن برای جداسازی مواد غیرآبی براساس وزن مولکولی آنها استفاده می‌شود.

منابعویرایش

  • واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)
  • Skoog, D. A. ; Principles of Instrumental Analysis, 6th ed. ; Thompson Brooks/Cole: Belmont, CA, 2006, Chapter 28.