کروماتوگرافی یونی

کروماتوگرافی یونی (Ion chromatography) یا کروماتوگرافی تبادل یونی (Ion-exchange chromatography) نوعی کروماتوگرافی مایعی است که در نتیجهٔ برهم‌کنش‌های یونی صورت می‌گیرد. این روش از انواع روش های کروماتوگرافی مایع است بنابراین از نظر دستگاهوری و اجزاء و وظایف هرکدام مشابه روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا یا HPLC است. در این روش بین فاز متحرک، که معمولا به صورت محلول است و حاوی نمونه ای ست که دارای اجزاء قابل یونیزه می باشد، و فاز ساکن، که باردار است، به صورت تعادلی و برگشت پذیر تبادل یون انجام می شود.

یک دستگاه کروماتوگرافی یونی مدرن
کروماتوگرافی تبادل یونی
کوتاه شدهIC, IEC
طبقه بندیکروماتوگرافی
دیگر شگردها
وابستهکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
کروماتوگرای فاز نرمال آبی
کروماتوگرافی اندازه‌ای
کروماتوگرافی مایع میسلی

فاز ساکن و متحرک هر دو قطبی هستند. فاز ساکن از پلیمر های سنتزی شامل گروه های متصل باردار تشکیل شده است که این گروه های باردار می توانند گروه های آنیونی یا کاتیونی باشند. گروه های آنیونی پیوند شده با رزین، برای جداسازی گروه های کاتیونی به کار می روند و بر همین اساس به آنها تبادل‌گرهای تعویض کاتیونی (cation exchange)، و این روش را کروماتوگرافی تعویض کاتیونی گویند.

منابع

ویرایش

کتاب‌شناسی

ویرایش
  • Small, Hamish (1989). Ion chromatography. New York: Plenum Press. ISBN 978-0-306-43290-3.
  • Tatjana Weiss; Weiss, Joachim (2005). Handbook of Ion Chromatography. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-28701-7.
  • Gjerde, Douglas T.; Fritz, James S. (2000). Ion Chromatography. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-29914-0.
  • Jackson, Peter; Haddad, Paul R. (1990). Ion chromatography: principles and applications. Amsterdam: Elsevier. ISBN 978-0-444-88232-5.
  • Mercer, Donald W (1974). "Separation of tissue and serum creatine kinase isoenzymes by ion-exchange column chromatography". Clinical Chemistry. 20 (1): 36–40. PMID 4809470.
  • Morris, L. J. (1966). "Separations of lipids by silver ion chromatography". Journal of Lipid Research. 7 (6): 717–732.
  • Ghosh, Raja (2002). "Protein separation using membrane chromatography: opportunities and challenges". Journal of Chromatography A. 952 (1): 13–27. doi:10.1016/s0021-9673(02)00057-2. PMID 12064524.