کسر مسلسل به کسری به شکل روبرو می‌گویند

که در آن عدد صحیح با کسری جمع شده که صورت آن واحد و مخرجش عدد صحیح با کسری جمع شده که در صورت آن واحد و در مخرجش عدد جمع شده‌است با کسر ... الی آخر.

منابعویرایش

  • پرویز شهریاری (۱۳۶۸روشهای جبر جلد اول، امیرکبیر، ص. ۲۴۷