کشتار سنت برایس

کشتار سنت برایس به کشتار دانمارکی‌ها به دستور پادشاه انگلستان، اتلرد بدفهم، در روز سنت برایس (۱۳ نوامبر) در ۱۰۰۲ میلادی اشاره دارد.