کشورهای مشترک‌المنافع (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اصطلاح کشورهای همسود یا کشورهای مشترک المنافع ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: