کِلار و کَلار می‌توانند به موارد زیر اشاره داشته باشند: