شلودووِش، خلودووِش،شلودویگ یا کلوویس یکم (زادهٔ ۴۶۶، مرگ ۲۷ نوامبر۵۱۱ در پاریس) از دودمان مروونژی و از ۴۸۱ جانشین پدرش و پادشاه فرانک‌های سالی بود. این مردمان ژرمن بخش‌هایی از باختر رود راین را که امروزه میان مرزهای فرانسه و بلژیک جای گرفته و توکساندری خوانده می‌شود را در دست داشتند.

کلوویس یکم
Baptism of Clovis, ivory book cover, 9th century
پادشاه فرانک‌های سالی
سلطنتح. ۵۰۹ – 511
جانشینکلوتار یکم (Soissons)
شیلدبرت یکم (Paris)
کلودومر (Orléans)
تئودریک یکم (Rheims)
پادشاه فرانک‌ها
سلطنت481 – ح. ۵۰۹
پیشینشیلدریک یکم
زاده۴۶۶
تورنه (present-day بلژیک)
درگذشته۲۷ نوامبر ۵۱۱ (۴۵ سال)
پاریس، امپراتوری فرانک
آرامگاه
همسر(ان)Clotilde
فرزند(ان)Ingomer
کلودومر
شیلدبرت یکم
کلوتار یکم
Clotilde
تئودریک یکم
Dynastyمروونژی‌ها
پدرشیلدریک یکم
مادرBasina of Thuringia
دودمان مروونژی
پادشاه همهٔ فرانک‌ها
پادشاه نوستریا
پادشاه اوسترازیا
فاراموند ۴۱۰-۴۲۶
شلودیو ۴۲۶-۴۴۷
مرووش ۴۴۷-۴۵۸
شیلدریک یکم ۴۵۸-۴۸۱
کلوویس یکم ۴۸۱ - ۵۱۱
  شیلدبرت یکم ۵۱۱-۵۵۸
  کلوتار یکم ۵۱۱-۵۶۱
  کلودومر ۵۱۱-۵۲۴
  تئودریک یکم ۵۱۱-۵۳۴
    تئودبرت یکم ۵۳۴-۵۴۸
    تئودبالد ۵۴۸-۵۵۵
کلوتار یکم ۵۸-۵۶۱
  شاریبرت یکم ۵۶۱-۵۶۷
  شیلپریک یکم ۵۶۱-۵۸۴
    کلوتار دوم ۵۸۴-۶۲۹
  گونترام ۵۶۱-۵۹۲
    شیلدبرت دوم ۵۹۲-۵۹۵
    تئودریک دوم ۵۹۵-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
  زیگبرت یکم ۵۶۱-۵۷۵
    شیلدبرت دوم ۵۷۵-۵۹۵
    تئودبرت دوم ۵۹۵-۶۱۲
    تئودریک دوم ۶۱۲-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
کلوتار دوم ۶۱۳-۶۲۹
  داگوبرت یکم ۶۲۳-۶۲۹
داگوبرت یکم ۶۲۹-۶۳۹
  داگوبرت دوم ۶۲۹-۶۳۲
    شیلپریک آکیتانی ۶۳۲
  کلوویس دوم ۶۳۹-۶۵۸
    کلوتار سوم ۶۵۸-۶۷۳
    تئودریک سوم ۶۷۳
    شیلدریک دوم ۶۷۳-۶۷۵
    تئودریک سوم ۶۷۵-۶۹۱
  زیگبرت سوم ۶۳۴-۶۵۶
     شیلدبرت تعمیدی      ۶۵۶-۶۶۱
    کلوتار سوم ۶۶۱-۶۶۷
     شیلدریک دوم ۶۶۷-۶۷۵
     کلوویس سوم ۶۷۵-۶۷۶
     داگوبرت دوم ۶۷۶-۶۷۹
تئودریک سوم ۶۷۹-۶۹۱
کلوویس چهارم ۶۹۱-۶۹۵
شیلدبرت سوم ۶۹۵-۷۱۱
داگوبرت سوم ۷۱۱-۷۱۵
شیلپریک دوم ۷۱۵-۷۲۰
  کلوتار چهارم ۷۱۷-۷۷۰
تئودریک چهارم ۷۷۱-۷۳۷
شیلدریک سوم ۷۴۳-۷۵۱

کلوویس را در آلمانی کنونی لودویگ و در فرانسوی امروزین لوئی می‌خوانند.

در سال ۴۸۶ در شمال سرزمین گل بر واپسین فرمانداران وفادار به روم چیره گشت. پس از آن کلوویس با اوستروگوت‌ها همپیمان شد و خواهرش را به همسری پادشاه ایشان تئودوریک بزرگ درآورد. او در سال‌های پس از آن نیز به پیروزیهایش دامنه بیشتری داد. در ۴۹۱ بر تورنژی‌ها در خاور مرزهایش چیره شد.

کلوویس در ۴۹۳ با شاهدخت کلوتیلده از بورگوندی پیمان زناشویی بست. وی پس از نبرد تولبیاک در سال ۴۹۶ آیین کاتولیک را پذیرفت. پذیرش مسیح‌باوری از سوی کلوویس رخداد مهمی بود که سبب پدید آمدن دگرگونیهای بنیادینی در ژرمن‌ها گشت.

غسل تعمید کلوویس

ویرایش

مسیحی شدن شاه کافر فرانکها اگرچه به سود مسیحیت کاتولیک رومی بود ولی شماری از قبیله‌های زیرفرمان ژرمن را نسبت به او بیگانه نمود و نیروی سپاهیش را برای سالهای آینده رو به ناتوانی نهاد.

کلوویس اندکی پیش از مرگ خواستار برپایی انجمنی از اسقفان در اورلئان شد تا راهی برای پیوند میان کلیسا و تاج و تخت بیابند.

 
سکه‌ای با چهره کلوویس یکم و ناهم‌زمان با زیستن او، روی سکه نوشته شده‌است کلوویس پادشاه فرانسه

کلوویس در سال ۵۱۱ ترسایی درگذشت و در کلیسای سن-دنی در پاریس به خاک سپرده شد. پس از مرگ قلمرو وی را میان چهار پسرش تئودریک، کلودومر، شیلدبر و کلوتار بخش کردند. این کار سبب پدید آمدن یگانهای سیاسی تازه‌ای به نام پادشاهی پاریس، رایم، اورلئان و سوآسون در زیر پادشاهی مِرووٙنژی‌ها گردید.

همانگونه که امروزه فرانکها را پدیدآورندگان ملت فرانسه می‌دانند، کلوویس یکم را نیز نخستین پادشاه این کشور می‌دانند.

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors، "Clovis I،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Clovis_I&oldid=89122275 (accessed November 21، 2006).