کمالی (منسوب به کمال) یک نام خانوادگی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: