کنترل‌کننده دیسک

کنترل‌کننده دیسک یک مدار الکترونیکی است که پردازنده را قادر میسازد تا توسط این مدار با دیسک سخت، فلاپی‌دیسک، یا هرنوع دیسک‌گردان دیگری ارتباط برقرار نماید.[۱]

بیشتر بدانیمویرایش

واسط سیستم ریزکامپیوتر

کنترل‌کننده دیسک قانونی

ساتا

فایروایر

منابعویرایش