کنوزالحکمة

کنوزالحکمة کتابی‌است در صوفیگری نوشتهٔ شیخ احمد جام (ژنده‌پیل). کنوزالحکمة آخرین کتاب شیخ است.

حمید شرقیویرایش

  • ژنده‌پیل، احمدبن ابوالحسن (۱۳۸۷کنوزالحکمة، به کوشش به پژوهش علی فاضل.، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۳۴۳-۹