کوه سه‌پایه

کوه سه‌پایه مرتفع‌ترین کوه بلندی‌های شرق تهران است، و در شرق آن ده ترکمن قرار دارد. این کوه ۲۲۰۰ متر از سطح آب‌های آزاد ارتفاع دارد و سرچشمهٔ رودخانه سرخه‌حصار است.

سه‌پایه
ارتفاع۲۲۰۰ متر
مکان
مکان، شرق تهران