کوه لوارک کوهی با ارتفاع حدود ۳۵۶۰ متر از سطح آبهای آزاد در ارتفاعات شمال تهران و در رشته کوه توچال است. این کوه یکی از سرچشمههای رودخانه کن است.

لوارک
مرتفع‌ترین نقطه
ارتفاعحدود ۳۵۶۰ متر
جغرافیا
موقعیتشمال تهران
رشته‌کوه مادررشته کوه توچال