باز کردن منو اصلی

کوه لیچه کوهی با ارتفاع حدود ۲۸۷۸ متر در جنوب شرقی سد امیرکبیر یا کرج است. این کوه یکی از سرچشمههای رودخانه کن است.

لیچه
ارتفاعحدود ۲۸۷۸ متر