کوه لیچه کوهی با ارتفاع حدود ۲۸۷۸ متر در جنوب شرقی سد امیرکبیر یا کرج است. این کوه یکی از سرچشمههای رودخانه کن است.

لیچه
ارتفاعحدود ۲۸۷۸ متر