کوه مَزرا یا کوه مزار کوهی با ارتفاع ۲۴۲۰ متر از سطح آبهای آزاد در شمال کن است. رودخانه کن در دامنهٔ این کوه جریان دارد.

مزرا
مرتفع‌ترین نقطه
ارتفاع۲۴۲۰ متر
جغرافیا
موقعیتشمال کن