کوچک‌ترین مضرب مشترک

فرض کنید اعدادی صحیح و ناصفر باشند. عدد صحیح را مضرب مشترکی از می‌نامیم، به شرطی که همۀ تا را بشمارد.

برای نمونه اگر عددی صحیح باشد مضرب مشترکی از است؛ بنابراین، تعداد مضرب‌های مشترک نامتناهی است.

تعریف: فرض کنید اعدادی صحیح و ناصفر باشند. در میان مضرب‌های مشترک مثبت کوچکترین عدد را (که بنا بر اصل خوش ترتیبی وجود دارد.) کوچکترین مضرب مشترک می‌نامیم و آن را با ‍ نشان می‌دهیم.

قضیه: اگر اعدادی صحیح و ناصفر باشند، هر مضرب مشترک آن‌ها بر بخش‌پذیر است.

برهان: اگر مضرب مشترکی از باشد، بنابر الگوریتم تقسیم اعدادی صحیح مانند و وجود دارند که

(۱) و

از طرف دیگر و برای هر

بنابراین

یعنی مضربی مشترک از است. در نتیجه اگر ، آنگاه ، که با نابرابری سمت راست (۱) تناقض دارد بنابراین و

محاسبه ک.م.م

روش تجزیه به عوامل اول

برای محاسبه ک.م.م می‌توان همه اعداد را به عوامل اول تجزیه کرد. ک.م.م برابر حاصل ضرب عوامل مشترک با توان بزرگتر و عوامل غیر مشترک می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

کتاب نظریه اعداد-مریم میرزاخانی، رویا بهشتی زواره