کیرشهف

نام خانوادگی (Kirchhoff)
(تغییرمسیر از کیرشهوف)

کیرشهف نام خانوادگی در آلمان است و می‌تواند در موارد زیر به‌کار رود: