باز کردن منو اصلی

کیش نام دودمانی پادشاهی در میان‌رودان بود که پس از شکست سومریان توسط منیشتوشو بنیان‌گذارده شد.

پیدایش تمدن‌های سومری و عیلام در خاک میان‌رودان و خوزستان، توجه سامیان ساکن صحرای عربستان را به خود جلب نمود و بتدریج به منطقه میان‌رودان کشاند. با گذشت زمان سامیان یکی از اقوام ساکن میان‌رودان شده و به‌تدریج صاحبان قدرت و مسند گردیدند، به‌نحوی که ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد اکثریت بسیاری[نیازمند منبع] از شهرهای سومری و بعضاً حاکمیت شهر (پاتئسی) را در اختیار گرفتند.[نیازمند منبع]

در همان سال فردی سامی موسوم به منیشتوشو با استفاده از مسند پاتئسی خود حاکمیت سومریان را نقض نموده و دودمان پادشاهی کیش را به وجود آورد. دودمان شاهی مذکور بارها علیه دولت عیلام اعلام جنگ کرده و به خاک ماننا حمله نمود.

منابع 💻ویرایش

  • سیری در تاریخ ایران باستان. فریدون شایان. ۱۳۵۱
  • تاریخ ماد. دیاکونوف. ترجمه کریم کشاورز، تهران: نشر امیرکبیر.
  • مرتضی راوندی. تاریخ اجتماعی ایران. (جلد ۱) ۱۳۵۴