چیلومیکرون

کیلو میکرون
(تغییرمسیر از کیلومیکرون)

کیلومیکرون (انگلیسی: Chylomicron‎) یک ذره لیپوپروتئینی در گردش در خون است که حاوی تری گلیسیرید (۸۵–۹۲٪)، فسفولیپید (۶–۱۲٪)، کلسترول (۱–۳٪) و پروتئین (۱–۲٪) است. کیلومیکرون‌ها به‌طور عمده تری گلیسرید غذا را پس از جذب روده‌ای به اندام‌ها منتقل می‌کنند و یکی از انواع پنجگانه لیپوپروتئین خون هستند. کیلومیکرون در سلول‌های پوششی روده ساخته می شود.

نمایش شکل شماتیک یک کیلومیکرون

وجود پروتئین و فسفولیپید موجب می‌شود که چربی غیرمحلول در آب بتواند در جریان خون شناور شود. کیلومیکرون‌ها به‌طور عمده چربی (تری گلیسرید) غذا را پس از جذب از روده به اندام‌هایی مانند بافت چربی، عضلات، قلب و کبد منتقل می‌کنند.

سرنوشت کیلومیکرون ها در بدنویرایش

کیلومیکرون نخست در روده و در ریزپرز های روده جذب شده و با اگزوسیتوز وارد مویرگ های لنفی می شود سپس رگ های لنفی و مجرای لنفی چپ و راست(مجرای لفی چپ قطور تر از راستاست) می شود.

سپس داخل سیاهرگ زیر ترقوه ای چپ و راست شده، که لنف این دو مجرای لنفی(چپ و راست) بیشتر به سياهرگ ترقوه ای چپ وارد میشود.

سپس به بزرگ سیاهرگ زبرین می رود.

داخل دهلیز راست شده،

از راه سرخرگ ششی به شش رفته و از سیاهرگ ششی به قلب برگشته و از قلب به تمام بدن از جمله کبد پمپ می شوند.

کیلومیکرون ها پس از رسیدن به کبد دو سرنوشت دارند.

  1. در کبد اندوخته شده و اگر بیشتر از اندازه مجاز اندوخه شود موجب بیماری کبد چرب می شود
  2. به LDL و HDL تبدیل می شود
  3. به بافت چربی می رود و در آنجا اندوخته می شود

جستارهای وابستهویرایش

لیپوپروتئین

تری گلیسیرید

فسفولیپید

کلسترول

پروتئین

خون

بافت چربی

عضلات

قلب

کبد

روده

ریزپرز های روده

اگزوسیتوز

رگ های لنفی

سیاهرگ زیر ترقوه

بزرگ سیاهرگ زبرین

دهلیز راست

سرخرگ ششی

شش

قلب

LDL و HDL

منابعویرایش

بیولوژی کمپبل جلد 6