شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
گ گ‍ ‍گ‍ ‍گ

گ حرف بیست‌وششم در الفبای فارسی است. نام این حرف «گاف» است. این حرف در الفبای عربی وجود ندارد.

درضمن، «گاف» در زبان انگلیسی goof و دیگر زبان‌ها، از جمله فارسی، به‌معنای خطایی سهوی در گفتار و انجام کاری است که در فارسی از واژهٔ «سوتی» هم استفاده می‌کنند.

در زبان عربی بجای حرف «گ» از غ یا ق استفاده می‌شود، مانند: ar:غاندالف، ar:جورج_غوردون_بايرون، ar:غولدمان_ساكس.