فهرست گازها

(تغییرمسیر از گازها)

این مقاله فهرستی از گازها در شرایط استاندارد دما و فشار است.

فهرستویرایش

نام فرمول boiling pt °C melting pt °C CAS No
هلیم-۳ 3He −269.96 na 14762-55-1
هلیوم 4 4He −268.928 na 7440-59-7
هیدروژن H2 −252.879 −259.16 1333-74-0
نئون Ne −246.046 −248.59 7440-01-9
نیتروژن N2 −195.795 −210.0 7727-37-9
کربن مونوکسید CO −191.5 −205.02 630-08-0
فلوئور F2 −188.11 −219.67 7782-41-4
آرگون Ar −185.848 −189.34 7440-37-1
اکسیژن O2 −182.962 −218.79 7782-44-7
متان CH4 −182.5 −164.00 74-82-8
کریپتون Kr −153.415 −157.37 7439-90-9
نیتریک اکسید NO −151.74 −163.6 10102-43-9
اکسیژن دی‌فلوئورید F2O −144.3 −223.8 7783-41-7
تترافلورومتان CF4 −127.8 −183.6 75-73-0
نیتروژن تری‌فلورید NF3 −128.74 −206.79 7783-54-2
سیلان (شیمی) SiH4 −111.9 −185 7803-62-5
دی‌نیتروژن دی‌فلورید N2F2 −111.45 −172 13776-62-0
ازون (مولکول) O3 −111.35 −193 10028-15-6
زنون Xe −108.099 −111.75 7440-63-3
دی‌نیتروژن دی‌فلورید N2F2 −105.75 13812-43-6
اتیلن CH2=CH2 −103.7 −169.2 74-85-1
تری‌فلوئورید فسفر PF3 −101.8 −151.5 7783-55-3
Chlorine fluoride ClF −101.1 −155.6 7790-89-8
تری‌فلورید بور BF3 −99.9 −126.8 7637-07-2
Fluorosilane SiH3F −98.6 13537-33-2
Trifluorosilane SiHF3 −95 −131 13465-71-9
trifluoromethylhypofluorite[۱] CF3OF −95 −215 373-91-1
دی‌بوران B2H6 −92.49 −164.85 19287-45-7
3,3-Difluorodiazirine[۲] CF2N2 −91.3 693-85-6
استیلن CH≡CH −84.7 −81.5 74-86-2
اتان CH3CH3 −88.5 −182.8 74-84-0
Germane GeH4 −88.1 −165 7782-65-2
دی نیتروژن مونوکسید N2O −88.48 −90.8 10024-97-2
فسفین PH3 −87.75 −133.8 7803-51-2
Trifluoramine oxide NOF3 −87.5 −161 13847-65-9
تترافلوئورید سیلیسیم SiF4 −86 −90.2 7783-61-1
Trifluoronitrosomethane CF3NO −85 −196.6 334-99-6
Azidotrifluoromethane CF3N3 −85 −152 3802-95-7
هیدروژن کلرید HCl −85 −114.17 7647-01-0
1,1-Difluoroethene CF2:CH2 −85.5 −144 75-38-7
پنتافلوئورید فسفر PF5 −84.6 −93.8 7647-19-0
کربنیل فلورید COF2 −84.5 −111.2 353-50-4
فلوئوروفرم CHF3 −82.1 −155.2 75-46-7
کلروتری‌فلوئورومتان CClF3 −81.5 −181 75-72-9
bis(difluoroboryl)methane[۱] BF2CF2BF2 −81.4 ? 55124-14-6
Trifluoroisocyanomethane CF3NC −80 105879-13-8
Difluoromethylborane CH3BF2 −78.5 373-64-8
کربن دی‌اکسید CO2 −78.464 −56.561 124-38-9
فلوئورومتان CH3F −78.4 −137.8 593-53-3
هگزاافلوئورواتان CF3CF3 −78.1 −100.015 76-16-4
Pentafluoromethanamine CF3NF2 −78 −130 335-01-3
Difluorosilane SiH2F2 −77.8 −122 13824-36-7
تترافلوئورواتیلن CF2=CF2 −76 −131.14 116-14-3
Fluoroacetylene FCCH −74 −196 2713-09-9
تترافلوروهیدرازین N2F4 −74 −164.5 10036-47-2
نیتریل فلوئورید NO2F −72.4 −166 10022-50-1
وینیل فلوئورید CH2FCH3 −72 −160.5 75-02-5
Chlorotrifluorosilane SiClF3 −70 −138 14049-36-6
Trifluoroacetonitrile CF3CN −68.8 353-85-5
Nitrogen chloride difluoride NClF2 −67 −195 13637-87-1
هیدروژن برمید HBr −66.38 −86.80 10035-10-6
Borane carbonyl BH3CO −64 −137 13205-44-2
Fluoroperoxytrifluoromethane[۳] CF3OOF −64
Bis(fluoroxy)difluoromethane[۴] CF2(OF)2 −64 16282-67-0
هگزا فلوراید گوگرد SF6 −63.8 −49.596 triple 2551-62-4
Tetrafluorooxirane[نیازمند منبع] C2F4O −63.5 694-17-7
آرسین AsH3 −62.5 −166 7784-42-1
thiocarbonyl fluoride[۵] CSF2 −62.1 −163.5 420-32-6
رادون Rn −61.7 −71 10043-92-2
difluorocyanamide[۱][۶] NF2CN −61 −196 7127-18-6
نیتروسیل فلوئورید ONF −59.9 −132.5 7789-25-5
سولفید هیدروژن H2S −59.55 −85.5 7783-06-4
Trifluoroacetyl fluoride[۷] CF3COF −59 −159.5 354-34-7
Hexafluorodimethyl ether[۸] CF3OCF3 −59 333-36-8
برموتری‌فلوئورومتان CBrF3 −57.75 −167.78 75-63-8
Difluoroaminooxyperfluoromethane[۱][۹] CF3ONF2 −57.63 4217-93-0
Methylsilane CH3SiH3 −57.5 −156.5 992-94-9
دی فلوراید پراکسید F2O2 −57 dec −163.5 7783-44-0
سولفوریل فلورید SO2F2 −55.4 −135.8 2699-79-8
dichlorofluorosilane SiHCl2F −54.3
trans-1,2-Difluoroethene CHF=CHF −53.1 1630-78-0
Trifluoroethene CF2=CHF −53 359-11-5
پنتافلوئورید آرسنیک AsF5 −52.8 −79.8 7784-36-3
تیوفسفریل فلوئورید PSF3 −52.25 −148.8 2404-52-6
دی‌فلورورمتان CH2F2 −52 −136 75-10-5
difluoroamino carbonyl fluoride[۱۰][۱۱] F2NCOF −52 −152.2 2368-32-3
استانان SnH4 −51.8 −146 2406-52-2
Tetrafluoropropyne[۱۲] CF3C≡CF −50.39
کربونیل سولفید OCS −50.2 −138.8 463-58-1
Pentafluoroethyl hypofluorite[۱۳] C2F5OF −50
Chlorodifluorosilane[۱۴] SiHClF2 about −50
کتن CH2=C=O −49.7 −151 463-51-4
تیونیل تترافلورید SOF4 −48.5 −99.6 13709-54-1
3,3,3-Trifluoro-1-propyne CF3CCH −48.3 661-54-1
پنتافلوئورواتان CF3CHF2 −48.1 −100.6 354-33-6
پروپیلن C3H6 −47.6 −185.2 115-07-1
Phosphorus(III) chloride difluoride PClF2 −47.3 −164.8 14335-40-1
Carbonyl chloride fluoride COClF −47.2 −148 353-49-1
۱٬۱٬۱-تری‌فلوئورواتان CF3CH3 −47 −111.8 420-46-2
trifluoromethylhypochlorite[۱] CF3OCl −47 −164 22082-78-6
پرکلریل فلوئورید ClO3F −46.75 −147 7616-94-6
هگزافلوئورید سلنیم SeF6 −46.6 (subl.) −34.6 triple 7783-79-1
Cyanogen fluoride FCN −46 −82 1495-50-7
Fluorine nitrate FNO3 −46 −175 7789-26-6
Pentafluoronitrosoethane[۱۵] C2F5NO −45.7 354-72-3
difluoromethylene dihypofluorite[۱۶] CF2(OF)2 −45.8 −142 16282-67-0
cis-1,2-Difluoroethene CHF=CHF −45 1630-77-9
1,1-difluoropropene[۱] CH3CH=CF2 −44 430-63-7
Dimethylfluoroborane[نیازمند منبع] (CH3)2BF −44 353-46-8
Fluoro(trifluoromethyl)silane[۱۷] CF3SiH2F −44
تیونیل فلوئورید SOF2 −43.8 −110.5 7783-42-8
Phosphorus(V) chloride tetrafluoride PClF4 −43.4 −132 13498-11-8
Methyldiborane CH3B2H5 −43 23777-55-1
Difluoro(trifluoromethyl)phosphine[۱۸] CF3PF2 −43
N,N,1,1-Tetrafluoromethylamine[۱۹] CHF2NF2 −43
پروپان C3H8 −42.25 −187.7 74-98-6
Trifluoro(trifluoromethyl)silane[۲۰] CF3SiF3 −42
Bromotrifluorosilane BrSiF3 −41.7
سلنید هیدروژن H2Se −41.25 −65.73 7783-07-5
کلرودی‌فلورومتان CHClF2 −40.7 −175.42 75-45-6
سولفور تترافلورید SF4 −40.45 −125 7783-60-0
hexafluorodiazomethane cis[۲۱] CF3NNCF3 −40 −127 73513-59-4
Phosphoryl fluoride POF3 −39.7 sub −39.1 triple 13478-20-1
کلروپنتافلوئورواتان CF3CClF2 −39.1 −99 76-15-3
Tetrafluoro(trifluoromethyl)phosphorane[۲۲] CF3PF4 −39
تلوریم هگزافلوئورید TeF6 −38.9 −37.6 triple 7783-80-4
Vinyldifluoroborane[۲۳] CH2=CHBF2 −38.8
(Trifluoromethyl)silane CF3SiH3 −38.3 −124 10112-11-5
heptafluoroethanamine[۱] C2F5NF2 −38.1 −183 354-80-3
Tetrafluoroallene[۲۴] CF2=C=CF2 −38
Hexafluorooxetane[۲۵] C3F6O −38
trifluoromethanethiol[۲۶] CF3SH −37.99 −157.11 1493-15-8
Fluoroethane CH3CH2F −37.7 −143.2 353-36-6
Bis(trifluoromethyl)peroxide CF3OOCF3 −37 927-84-4
Pentafluoropropannitrile[۲۷] C2F5CN −37
perfluorodimethylamine[۲۸] (CF3)2NF −37 359-62-6
اکتافلوئوروپروپان C3F8 −36.8 −147.7 76-19-7
ژرمانیم تترافلوئورید GeF4 −36.5 −15 triple 7783-58-6
Cyclopropene C3H4 −36 2781-85-3
Trifluoromethyl fluoroformate[۲۹] CF3OC(O)F −36 −120 3299-24-9
trifluoromethyl isocyanate[۳۰] CF3NCO −36 460-49-1
Tetrafluoro-1,2-diazetidine C2F4N2 −36
Tetrafluorophosphorane[۳۱] PHF4 −36
هیدروژن یدید HI −35.5 −50.76 10034-85-2
Sulfur fluoride hypofluorite SOF6 −35.1 −86 15179-32-5
Trifluoromethyl difluoromethyl ether CF3OCHF2 −35.0 −157 3822-68-2
پروپادی‌ان = allene CH2=C=CH2 −34.8 −136 463-49-0
کلر Cl2 −34.04 −101.5 7782-50-5
trifluoromethyl fluoroformate[۱][۳۲] CF3OC(O)F −34 3299-24-9
Tetrafluorodiborane B2F4 −34 −56 13965-73-6
آمونیاک NH3 −33.33 −77.73 7664-41-7
Trifluoronitromethane[۳۳] CF3NO2 −32 335-02-4
Dichlorodifluorosilane SiCl2F2 −32 −44 18356-71-3
(Difluoroamino)difluoroacetonitrile[۳۴] NF2C2CN −32 5131-88-4
Hexafluoromethanediamine[۱][۳۵] (NF2)2CF2 −31.9 −161.9 4394-93-8
bis(trifluoromethyl)diazene trans[۱] CF3NNCF3 −31.1 372-63-4
سیکلوپروپان C3H6 −31 −127.6 75-19-4
Chlorosilane SiH3Cl −30.4 −118 13465-78-6
هگزافلوئوروپروپیلن CF2=CFCF3 −30.2 −156.6 116-15-4
Chloroacetylene HCCCl −30 −126 593-63-5
methyltrifluorosilane CH3SiF3 −30 −73 373-74-0
دی‌کلرودی‌فلوئورومتان CCl2F2 −29.8 −157.7 75-71-8
tetrafluorodiaziridine[۱] CF4N2 −29 17224-09-8
Perfluorooxetane −28.6 −117 425-82-1
Chlorotrifluoroethene CClF=CF2 −28.3 −158.14 79-38-9
۲٬۳٬۳٬۳-تترافلوئوروپروپیلن[۱] CF3CF=CH2 −28.3 −152.2 754-12-1
Methyldifluorophosphine CH3PF2 −28 −110 753-59-3
هگزافلوئوروپروپیلن[۱] CF3CF=CF2 −28 116-15-4
هگزافلوئورواستون CF3COCF3 −27.4 −125.45 684-16-2
Trifluoro(trifluoromethyl)oxirane −27.4 428-59-1
تی‌آزیل تری‌فلورید N≡SF3 −27.1 −72.6 15930-75-3
Trifluoroacetyl chloride CF3COCl −27 −146 354-32-5
3,3,3-Trifluoropropene CF3CH=CH2 −27 677-21-4
Phosphonium chloride PH4Cl −27 sub 24567-53-1
فرمیل فلوئورید HCOF −26.5 −142.2 1493-02-3
۱٬۱٬۱٬۲-تترافلوئورواتان CF3CH2F −26.1 −103.296 811-97-2
trifluoromethyl trifluorovinyl ether[۱] −26 5930-63-2
Methyl trifluoromethyl ether CF3OCH3 −25.2 −149.1 421-14-7
bis(Trifluoromethyl)nitroxide[۳۶] (CF3)2NO −25 −70 2154-71-4
دی‌متیل اتر CH3OCH3 −24.8 −141.49 115-10-6
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butyne CF3C≡CCF3 −24.6 −117.4 692-50-2
1-Chloro-1-fluoroethene[۱] CClF=CH2 −24.1 2317-91-1
۱٬۱-دی‌فلورواتان CHF2CH3 −24.05 −118.6 75-37-6
2-Fluoropropene CH3CF=CH2 −24 1184-60-7
بوریران C2H4BH −24 −129 39517-80-1
کلرومتان CH3Cl −23.8 −97.4 74-87-3
trifluoronitrosoethylene[۳۷] CF2=CFNO −23.7 2713-04-4
Pentafluoro(tifluoromethoxy)ethane[۳۸] −23.6 665-16-7
1,1-difluorocyclopropane[۳۹] −23.5
متیل استیلن methylacetylene CH3CCH −23.2 −103.0 74-99-7
دی‌آزو متان CH3NNCH3 −23 −145 334-88-3
Methylgermane CH3GeH3 −23 −158 1449-65-6
Difluoramine NHF2 −23 −116 10405-27-3
1-Propen-1-one methylketene CH3CH=CO −23 −80 6004-44-0
وینیل‌سیلان CH2=CHSiH3 −22.8 7291-09-0
تری‌فلوئورویدومتان CF3I −22.5 −110 2314-97-8
Ethynylsilane HC≡CSiH3 −22.5 1066-27-9
chloromethane sulfonyl chloride[۱] CH2ClS(O)(O)Cl −22 3518-65-8
trifluoromethyl peroxychloride[۱] CF3OOCl −22 −132 32755-26-3
Carbon oxyselenide COSe −21.7 −124.4 1603-84-5
Trifluoromethanesulfonyl fluoride CF3SOF −21.7 335-05-7
Chloryl trifluoride ClO2F3 −21.6 −81.2 38680-84-1
Carbonyl bromide fluoride COBrF −21 753-56-0
Bromopentafluoroethane C2BrF5 −21 354-55-2
سیانوژن NCCN −21 −27.83 460-19-5
Methyl silyl ether CH3OSiH3 −21 −98.5 2171-96-2
carbonic bromide fluoride[۱] CBrFO −20.6 753-56-0
trifluoromethylsulfur pentafluoride[۱] CF3SF5 −20.4 −87 373-80-8
Chlorotrifluorogermane GeClF3 −20.3 −66.2 14188-40-0
تری‌متیل‌بوران (CH3)3B −20.2 −159.93 593-90-8
Dimethylsilane CH3)2SiH2 −20 −150 1111-74-6
1,1,2,2-Tetrafluoroethane −20 −89 359-35-3
فرمالدهید H2CO −19.1 −92 50-00-0
Hexafluorodisilane SiF3SiF3 −19.1 −18.7 triple 13830-68-7
سولفور کلرید پنتافلوئورید SClF5 −19.05 −64 13780-57-9
1-Chloro-2,2-difluoroethene CHCl=CF2 −18.8 −138.5 359-10-4
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane CF3CF2CH3 −18 1814-88-6
Difluoroamino sulfur pentafluoride[۴۰] NF2SF5 −17.5 13693-10-2
Stibine SbH3 −17 −88 7803-52-3
1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoropropane[۴۱] CF2HCF2CF3 −17 −148.5 2252-84-8
۱٬۱٬۱٬۲٬۳٬۳٬۳-هپتافلوروپروپان CF3CHFCF3 −16.34 −126.8 431-89-0
Phosphorus(III) bromide difluoride PBrF2 −16.1 −133.8 15597-40-7
Methylphosphine CH3PH2 −16 593-54-4
N,N-difluoromethanamine[۱][۴۲] CH3NF2 −16 −114.8 753-58-2
Fluorine perchlorate FOClO3 −16 −167.3 10049-03-3
۳٬۳٬۳٬۱-تترافلوئوروپروپیلن[۱] CF3CH=CHF −16 −104.53 1645-83-6
1-Trifluoromethyl-l,2,2-trifluocyclopropane[۳۹] −15.8
دی‌سیلوکسان (CH3)2O −15.2 −144 13597-73-4
cis-1-Fluoropropene CH3CH=CHF −15 19184-10-2
trans-1-Fluoropropene CH3CH=CHF −15? 20327-65-5
Nitryl chloride NO2Cl −15 −145 13444-90-1
دی‌سیلان Si2H6 −14.8 −129.4 1590-87-0
برمودی‌فلوئورومتان CHBrF2 −14.6 −145 1511-62-2
وینیل کلرید CH2=CHCl −13.8 −153.84 75-01-4
monoethylsilane[۴۳] CH3CH2SiH3 −13.7 −180
پنتافلوئورید کلر ClF5 −13.1 −103 13637-63-3
1,1,1-Trifluoropropane CF3CH2CH3 −13 421-07-8
1-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane CClF2CH2 −13 −117 354-25-6
Carboimidic difluoride CF2NH −13 dec −90 2712-98-3
پلامبان PbH4 −13 15875-18-0
متیل نیتریت CH3NO2 −12 −16 624-91-9
۱-کلرو-۲،۲،۲،۱-تترافلوئورو اتان CHClFCF3 −11.96 −199.15 2837-89-0
ایزوبوتان −11.7 −159.42 75-28-5
Trifluoromethoxy sulfur pentafluoride[۴۴] CF3OSF5 −11 −143 1873-23-0
Thiothionyl fluoride SSF2 −10.6 −164.6 101947-30-2
گوگرد دی‌اکسید SO2 −10.05 −75.5 7446-09-5
2-Fluoropropane CH3CHFCH3 −10 420-26-8
pentafluoroethyl hypochlorite[۴۵] C2F5OCl −10± 22675-67-8
Fluoroformyl sulfurpentafluoride[۴۶] SF5C(O)F −10
trifluoromethyl fluoroformyl peroxide[۴۷] CF3OOC(O)F −10~ 16118-40-4
Perfluorodimethoxymethane −10 −161 53772-78-4
2-Fluoropropane[۱] CH3CHFCH2 10 −133.3 420-26-8
۱-کلرو-۱٬۱-دی‌فلوئورواتان CClF2CH3 −9.6 −130.8 75-68-3
کلروفلوئورومتان CH2ClF −9.1 −133.0 593-70-4
Pentafluoroethyl isocyanate[۴۸] C2F5NCO −9 356-74-1
[[bis(trifluoromethyl)chloramine[۴۹] (CF3)2NCl −9
سلنوییل فلورید SeO2F2 −8.4 −99.5 14984-81-7
Fluoro(trifluoro-methyl)diazine[۱] CF4N2O −7.63 815-10-1
ایزوبوتیلن −7.0 −140.7 115-11-7
3-Fluoropropene −7 818-92-8
bis(trifluromethyl)amine[۱] (CF3)2NH −7 371-77-7
Ethoxytrifluorosilane[۵۰] CH3H2OSiF3 −7 −122 460-55-9
perfluoro-2-methyl-1,2-oxazetidine[۵۱] CF3-N)CF2CF2 −6.8
tris(trifluoromethyl)-amine[۲۸] (CF3)3N −6.5 432-03-1
متیل آمین CH3NH2 −6.4 −93.42 74-89-5
۱-بوتن −6.3 −185.33 106-98-9
Diphosphorus tetrafluoride P2F4 −6.2 −86.5 13824-74-3
کلوریل فلوراید ClO2F −6 −115 13637-83-7
trifluoromethyl iminosulfur difluoride[۵۲] CF3N=SF2 −6 1512-14-7
اوکتا فلئورو سیکلوبوتان −5.91 −40.16 115-25-3
Perfluoro-2-butene −5.9 360-89-4 trans
نیتروسیل کلرید ONCl −5.55 −59.4 2696-92-6
difluorocarbamoylchloride CClF2NO −5.5 16847-30-6
بوتادی‌ان −4.6 −108.9 106-99-0
Ethyltrifluorosilane[۵۳] CH3H2SiF3 −4.4 −105 353-89-9
difluoro-N-fluoromethanimine F2C=NF −4 338-66-9
1,1-Dimethyldiborane (CH3)2B(μ-H)2BH2 −4 −150.2 16924-32-6
برموکلرودی‌فلوئورومتان −3.7 −159.5 353-59-3
N-nitroso-bis(trifluoromethyl)amine[۵۴] −3.5
Trifluoromethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether −3.3 −141 2356-61-8
1-Fluoropropane[۱] CH2FCH2CH3 −3.2 −159 460-13-9
1-Fluoropropane −3 −159 460-13-9
Dimethylperoxide −3 −100 690-02-8
Dichlorodifluorogermane GeCl2F2 −2.8 −51.8 24422-21-7
Bromotrifluoroethene CBrF=CF2 −2.5 598-73-2
trifluoromethane sulfnyl fluoride[۱] CF3SOF −2.5 812-12-4
پرفلوروبوتان −2.1 −129 355-25-9
هیدروژن تلورید H2Te −2 −49 7783-09-7
1-chloroheptafluoropropane[۵۵] CF3CF2CF2Cl −2 422-86-6
2-chloroheptafluoropropane[۵۵] CF3CFClCF3 −2 76-18-6
bis(trifluoromethyl)selenium[۵۶] (CF3)2Se −2 371-79-9
1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane CF3CF2CFH2 −1.44 −98.38 677-56-5
۱٬۱٬۱٬۳٬۳٬۳-هگزافلوروپروپان CF3CH2CF3 −1.4 −93.6 690-39-1
pentafluoroguanidine[۵۷] CF5N3 −1 10051-06-6
1,1,2,2-tetrafluoropropane[۵۸] CHF2CF2CH3 −0.8 −121.1 40723-63-5
Heptafluoronitrosopropane[۱۵] C3F7NO −0.7 354-72-3
trifluoromethanesulfenylchloride[۱] CF3SCl −0.6 421-17-0
1,1,1,2-tetrafluoropropane CF3CHFCH3 −1-0 421-48-7
1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane[۱] CHF2CF2CHF2 −0.3 −98.38 680-00-2
بوتان (هیدروکربن) 0 −140 106-97-8
2,2-Difluoropropane 0 −104.8 420-45-1
Perfluoroisobutane C4F10 0 354-92-7
Nitrosyl bromide NOBr 0 −56 13444-87-6
زنون تتراکسید XeO4 0 dec −35.9 12340-14-6
trifluoromethylsulfonyl hypofluorite[۵۹] CF3SO2OF 0 −87
trifluoromethyl chloroformate[۶۰] CF3OC(O)Cl 0 23213-83-4
decafluorodiethyl ether perfluoro ether[۶۱] CF3CF2OCF2CF3 0 358-21-4
perfluorocyclobutanone[۶۲] -CF2CF2CF2C(O)- 0
trifluoromethyl peroxonitrate[۱] CF3OON2 0.4 50311-48-3
۲-بوتن 0.9 −43.3 624-64-6
متیل سیکلوپروپان 1 −177.2 594-11-6
bis(trifluoromethyl)phosphine[۶۳] (CF3)2PH 1
اکسالیل فلوئورید[۱۰] CFOCFO 1±1 −12.42 359-40-0
Methylstannane CH3Sn3 1.4 1631-78-3
trans-Dimethyldiazene = azomethane 1.5 −78 503-28-6
Bromosilane SiH3Br 1.9 −94 13465-73-1
Methylarsine CH3AsH2 2 −143 593-52-2
Hexafluorocyclobutene C4F6 2 −60 697-11-0
Chlorine monoxide Cl2O 2.2 −120.6 7791-21-1
سیکلوبوتن C4H6 2.5 822-35-5
Difluorodimethylsilane (CH3)2SiF2 2.5 −87.5 353-66-2
1,1,1-trifluoroazomethane[۱] CF3NNCH3 2.5 690-21-1
تری‌متیل‌آمین (CH3)3N 2.8 −117.1 75-50-3
1,1-Dichloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane CCl2CF3 3 −56.6 374-07-2
Sulfur bromide pentafluoride SBrF5 3.1 −79 15607-89-3
1,1,2-Trifluoroethane CHF2CH2F 3.5 −84 430-66-0
1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane CClF2CClF2 3.6 −92.52 76-14-2
۲-بوتن CH3CH=CHCH3 3.72 −138.9 590-18-1
Bromomethane CH2Br 4 −93.66 74-83-9
1,2-Dimethyldiborane [(CH3)BH2]2 4 −124.9 17156-88-6
Selenium chloride pentafluoride SeClF5 4.5 −19 34979-62-9
1,1,4,4-tetrafluoro-1,3-butadiene[۶۴] CF2=CFCF=CF2 4.5± 407-70-5
Trifluoromethyl phosphorodifluoridate[۵۹] CF3OP(O)F2 4.6 −96.2 39125-43-4
bromoacetylene C2HBr 4.7 593-61-3
هپتافلورید ید IF7 4.8 6.5 triple 16921-96-3
dimethylchloroborane[۱] (CH3)2BCl 4.9 −39.9 1803-36-7
Perfluoro-1-butene[۱] CF3CF2CF=CF2 5 357-26-6
1,1,2,3,4,4-Hexafluoro-1,3-butadiene 5.4 −132 685-63-2
Bis(difluoromethyl) ether CHF2OCHF2 5.5 1691-17-4
Methyl pentafluoroethyl ether CH3OC2F5 5.6 22410-44-2
tris(difluoroamine)fluoromethane[۱] (NF2)3CF 5.6 −136.9 14362-68-6
perfluoro ethyl methyl ether C2F5OCF3 5.61
1-Bromo-2,2-difluoro-ethylene[۶۵] CHBr=CF2 5.7
متان‌تیول[۱] CH3SH 5.95 −123 74-93-1
وینیل‌استیلن CH2CHC≡CH 6 689-97-4
متوکسی‌اتان CH3OC2H5 6 −113 540-67-0
Methyl vinyl ether CH3OCH=CH2 6 −122 107-25-5
1,1,1-Trifluoro-2-chloroethane CF3CH2Cl 6.1 −105.5 75-88-7
1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane CF3CH2CF3 6.2 431-63-0
Phosphorothioc chloride difluoride PSClF2 6.3 −155.2 2524-02-9
perfluoro-2-methoxypropionylfluoride[۶۲] CF3OCF(CF3)C(O)F 5-8
Trimethylsilane (CH3)3SiH 6.7 −153.9 993-07-7
کربن سابوکسید OCCCO 6.8 −111.3 504-64-3
2-Chloropentafluoropropene[۴۱] CF3CCl=CF2 6.8 2804-50-4
پرفلورو ایزوبوتن (CF3)2C=CF2 7 −130 382-21-8
pentafluoroethyl trifluorovinyl ether CF3CF2OCFCF2 7 10493-43-3
1,1-Difluoropropane CHF2CH2CH3 7-8 430-61-5
1,1,1,2,4,4,4-heptafluoro-2-butene[۵۱] CF3CF=CHCF3 7-8
Chloromethylsilane CH5ClSi 7 −135 993-00-0
Fluoromethyldifluoroborane[۶۶][۶۷] CH2FBF2 7 −47
Phosphorus(V) dichloride trifluoride PCl2F3 7.1 −125 13454-99-4
سولفوریل کلرید فلوئورید SO2ClF 7.1 −124.7 13637-84-8
دی‌متیل‌آمین (CH3)2NH 7.3 −93 124-40-3
3-chloropentafluoropropene[۴۱] CF3CF=CF2 7.4 79-47-0
فسژن COCl2 7.5 −127.77 75-44-5
Chloropentafluoroacetone CClF2COCF3 7.8 −133 79-53-8
اتیل‌استیلن CH3CH2C≡CH 8.08 −125.7 107-00-6
دی‌کلروسیلان SiH2Cl2 8.3 −122 4109-96-0
teflurane 2-Bromo-1,1,1,2-tetrafluoroethane[۵۱] CF3CHFBr 8.65
methyl chlorosilane[۱] CH3SiH2Cl 8.7 −134.1 993-00-0
دی‌کلروفلوئورومتان CHCl2F 8.92 −135 75-43-4
نئوپنتان (CH3)4C 9.5 −16.5 463-82-1
trifluoromethylperchlorate CF3OClO3 9.5 52003-45-9
1-Chloro-2-fluoroethene[۱] CClF=CH2 9.8 460-16-2
دی‌استیلن HC≡CC≡CH 10 −35 460-12-8
N-Nitroso-O,N-bis(trifluoromethyl)-hydroxylamine or
O-Nitroso-bis(trifluoromethy1)hydroxylamine[۶۸][۶۹]
CF3(CF3O)NNO or
(CF3)2NONO
10 367-54-4
اتیلن اکساید 10.4 −112.46 75-21-8
1,2-Difluoroethane[۱] CH2FCH2F 10.5 −118.6 624-72-6
1,2-Butadiene = methylallene 11 −136.20 590-19-2
Dichloromethylborane CH3BCl2 11 7318-78-7
دی‌اکسید کلر ClO2 11 −59 10049-04-4
2-Chloro-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl fluoride[۷۰] CF3CFClC(O)F 11 28627-00-1
methyl trifluorovinyl ether[۷۱] CH3OCF=CF2 11 3823-94-7
Trifluoromethyl hydroperoxide[۱][۷۲] CF3OOH 11.3 16156-36-8
methyl trifluoromethyl sulfide[۵۶] CH3SCF3 11.5 421-16-9
تری‌فلورید کلر ClF3 11.75 −76.34 7790-91-2
1-bromoheptafluoropropane[۵۵] CF3CF2CF2Br 12 422-85-5
tert-butylfluoride[۷۳] (CH3)3CF 12 353-61-7
2-Fluoro-2-methylpropane CH3(CH3)CFCH3 12.1 353-61-7
Trichlorofluorosilane SiCl3F 12.25 14965-52-7
کلرواتان CH3CH2Cl 12.27 −138 75-00-3
pentafluoroiodoethane[۷۴] CF3CF2I 12.5 −92 354-64-3
سیکلوبوتان C4H8 12.5 −90.7 287-23-0
سیانوژن کلرید ClCN 13 −6.55 506-77-4
trans-1-Bromo-1,2-difluoroethylene[۶۵] CBrF=CFH 13 358-99-6
trifluoromethyl phosphine[۱] CF3PH2 13.1 420-52-0
2,2,2-Trifluorodiazoethane[۷۵] CF2CHNN 13.2 371-67-5
2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoropropane HCFC-244bb[۷۶] 13.23 421-73-8
pentafluoroethyl sulfur pentafluoride[۷۷] C2F5SF5 13.5
Phosphorus(III) dichloride fluoride PCl2F 13.85 −144 15597-63-4
2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane[۴۱] CF3CHClCF3 14 −120.8 51346-64-6
difluoro(difluorochloromethyl)amine CClF2NF2 14.14 13880-71-2
Nitrosyl bromide ONBr 14.5 13444-87-6
hexafluorisobutene[۱] (CF3)2C=CH2 14.5 382-10-5
N,N-difluoroethylamine[۴۲] CH3CH2NF2 14.9 −150.3 758-18-9
Sulfur fluoride (FSSF) FSSF 15 −133 13709-35-8
1,1,1,3,3-pentafluoropropane[۱] CF3CH2CHF2 15.14 −102.10 460-73-1
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane[۱] CF3CF2CF2CF2H 12 375-17-7
Trifluoromethyl phosphorodifluoroperoxoate[۵۹] CF3OOP(O)F2 15.5 −88.6 39125-42-3
(Trifluoroacetyl)sulfur pentafluoride[۴۶] CF3C(O)SF5 15.6 −112 82390-51-0
وینیل برمید CH2=CHBr 15.8 −137.8 593-60-2
bis(fluorocarbonyl) peroxide[۱۰][۷۸] CF(O)OOCFO 15.9 −42.5 692-74-0
1-Chloro-1,1,2-trifluoroethane CClF2CH2F 16 421-04-5
cis-1-Bromo-1,2-difluoroethylene[۶۵] CBrF=CHF 16
1-Fluoro-2-methylpropane[۷۳] 16 359-00-2
difluoromethyl 1,1,2-trifluoroethyl ether CHF2OCF2CH2F 16.14 69948-24-9
1-chloro-1-fluoroethane[۱] CHClFCH3 16.15 1615-75-4
Fluorotrimethylsilane (CH3)3SiF 16.4 420-56-4
[[bis(trifluoromethyl)nitramine[۴۹] (CF3)2NNO2 16.4
Hexafluoroacetone imine[۷۹] CF3C(=NH)CF3 16.5± −47 1645-75-6
dichloro(trifluoromethyl)amine[۱] CF3NCl2 16.6 13880-73-4
اتیل آمین CH3CH2NH2 16.6 −81 75-04-7
1,1,1-trifluorobutane[۸۰] CF3CH2CH2CH3 16.74 −114.79 460-34-4
بیسموتین BiH3 17 −67 18288-22-7
2,2,3,3-tetrafluorobutane[۵۱] CH3CF2CF2CH3 17
تنگستن هگزافلوئورید WF6 17.1 1.9 7783-82-6
1-Chloro-1,2,2-trifluoroethane CHClFCHF2 17.3 431-07-2
bis (trifluoromethyl) carbamyl fluoride (CF3)2NC(O)F 17.5±2.5
اتیل نیتریت C2H5NO2 17.5 109-95-5
تترابوران B4H10 18 −120 18283-93-7
برموفلوئورومتان CH2BrF 19 (CRC=23) 373-52-4
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethene CHCl2CHF2 19 −116 79-35-6
perfluorovinylsulphur pentafluoride[۸۱] CF2=CFSF5 19 1186-51-2
Trifluorovinyl isocyanate[۸۲] CF2=CFNCO 19.5 41594-57-4
هیدروژن فلوئورید HF 20 −83.36 7664-39-3
Bromine fluoride BrF 20 dec −33 13863-59-7
Perbromyl fluoride BrO3F 20 dec −110 25251-03-0
1-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane[۸۳] CF2ClCF2CH3 20 421-75-0
[[perfluorooxaspiro[2.3]hexane]][۶۲] C5F8O 18-21
3-Methyl-1-butene 20.1 −168.41 563-45-1
استالدهید CH3CHO 20.2 −123.37 75-07-0
chlorotetrafluoro(trifluoromethyl)sulfur CF3SClF4 20.2 42179-04-4
trans-bis(trifluoromethyl)sulfur tetrafluoride[۸۴] CF3SF4CF3 20.5 42179-02-2
decafluorocyclopentane[۱] 20.5 376-77-2
1,1-Dimethylcyclopropane 21 −109.0 1630-94-0
Acetyl fluoride CH3C(O)F 21 −84 557-99-3
perfluoro-N-methyloxazolidine CF3-NCF2OCF2CF2- 21
[[bis(trifluoromethyl)cyanoamine[۴۹] (CF3)2NCN 21
bis(trifluoromethyl)sulfur difluoride[۵۶] 21 30341-38-9
Perfluoroethyldimethylamine[۲۸] C2F5(CF3)2N 21± 815-28-1
cis-1,2-Dichloro-1,2-difluoroethene CClF=CClF 21.1 −119.6 598-88-9
Trifluoromethyl trifluoromethanesulfonate[۸۵] CF3SO2OCF3 21.2 −108.2 3582-05-6
دی‌نیتروژن تترااکسید N2O4 21.15 −9.3 10544-72-6
difluoroiodomethane CHF2I 21.5 −122 1493-03-4
Trifluoromethylcyclopropane[۳۹] 21.6 381-74-8
1,1,1-trifluoroacetone CF3C(O)CH3 21.9 0.1 421-50-1
trans-1,2-Dichloro-1,2-difluoroethene CClF=CClF 22 −93.3 27156-03-2
heptafluoroisopropyl hypochlorite[۴۵] (CF3)2CFOCl 22 22675-68-9
Perfluoroazoethane[۳۰] C2F5NNC2F5 22
1,2,2-Trifluoropropane[۸۶] CH2FCF2CH3 22 811-94-9
[[bis(trifluoromethyl)bromamine[۴۹] (CF3)2NBr 22
bis(trifluoromethyl)sulfde[۸۷] (CF3)2S 22.2 371-78-8
1,1,1,3,3-pentafluorobutane CF3CH3CF2CH3 22.6 −34.1 406-58-6
ایزوسیانیک اسید HOCN 23 −86 420-05-3
2-Chloropropene CH3CCl=CH2 23 −137.4 557-98-2
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl difluoromethyl ether CF3CHFOCHF2 23 57041-67-5
1,1,1,2,3-pentafluoropropane[۸۸] CF3CHFCH2F 23 431-31-2
2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro oxolane[۸۹] -CF2CF2CF2CHFO- 23
pentafluoroethyl iminosulfur difluoride[۵۲] CF3CF2N=SF2 23±1
methoxyacetylene[۹۰] CH3OC≡CH 23±0.5 6443-91-0
Carbonyl fluoride iodide COFI 23.4 1495-48-3
1,2,2,2-tetrafluoroethyl difluoromethyl ether[۱] CF3CHFOCHF2 23.4 57041-67-5
Propylsilane[۴۳] CH3CH2CH2SiH3 23.5± 13154-66-0
تری‌کلروفلوئورومتان CCl3F 23.77 −110.48 75-69-4
فرمیک انیدرید C2O3H2 24 1558-67-4
1-chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene[۴۱] CF3CH=CFCl 24
1,1,2,2-tetrafluoro-1-nitro-2-nitrosoethane[۹۱] NO2CF2CF2NO 24.2 679-08-3
دی‌برمودی‌فلوئورومتان[۱] CBr2F2 24.45 −141.5 75-61-6
heptafluoro-n-propyl isocyanate[۱۵] C3F7NCO 24.5 87050-96-2
Hexafluorobut-2-yne[۵۱] CF3C≡CCF3 24.6 −117.4 692-50-2
Chloroheptafluorocyclobutane C4ClF7 25 −39.1 377-41-3
Dimethylphosphine (CH3)2PH 25 676-59-5
Ethyl phosphine[۹۲] CH3CH2PH2 25 593-68-0
Octafluorocyclopentene 25
2-Fluorobutane[۹۳] CH3CHFCH2CH3 25 −121 359-01-3

منابعویرایش

 1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ ۱٫۲۰ ۱٫۲۱ ۱٫۲۲ ۱٫۲۳ ۱٫۲۴ ۱٫۲۵ ۱٫۲۶ ۱٫۲۷ ۱٫۲۸ ۱٫۲۹ ۱٫۳۰ ۱٫۳۱ ۱٫۳۲ ۱٫۳۳ ۱٫۳۴ ۱٫۳۵ ۱٫۳۶ ۱٫۳۷ ۱٫۳۸ ۱٫۳۹ ۱٫۴۰ ۱٫۴۱ ۱٫۴۲ ۱٫۴۳ ۱٫۴۴ ۱٫۴۵ ۱٫۴۶ Yaws, Carl L. (2015). The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals: Physical Properties for More Than 54,000 Organic and Inorganic Chemical Compounds, Coverage for C1 to C100 Organics and Ac to Zr Inorganics. Gulf Professional Publishing. p. 3. ISBN 9780128011461.
 2. Journal of Heterocyclic Chemistry. - 1964. - Vol. 1, No. 1. - pp. 59-60
 3. DesMarteau, Darryl D. (January 1972). "Fluoroperoxytrifluoromethane, CF3OOF. Preparation from trifluoromethyl hydroperoxide and fluorine in the presence of cesium fluoride". Inorganic Chemistry. 11 (1): 193–195. doi:10.1021/ic50107a047.
 4. Journal of Fluorine Chemistry. - 2013. - Vol. 155. - pp. 29-31 full citation needed
 5. Downs, A. J. (1962). "846. Thiocarbonyl fluoride". Journal of the Chemical Society (Resumed): 4361. doi:10.1039/JR9620004361.
 6. Meyers, M. D.; Frank, S. (August 1966). "Difluorocyanamide". Inorganic Chemistry. 5 (8): 1455–1457. doi:10.1021/ic50042a040.
 7. "Trifluoroacetyl fluoride". webbook.nist.gov.
 8. Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry. - 1961. - Vol. 3. - p. 406
 9. Shreeve, Jean'ne M.; Duncan, Leonard Clinton; Cady, George H. (October 1965). "Difluoroaminooxyperfluoromethane, CF3ONF2". Inorganic Chemistry. 4 (10): 1516–1517. doi:10.1021/ic50032a045.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ Stephenson, Richard Montgomery (2012). Handbook of the Thermodynamics of Organic Compounds. Springer Science & Business Media. p. 7. ISBN 9789400931732.
 11. Fraser, George W.; Shreeve, Jean'ne M. (October 1965). "Difluoraminocarbonyl Fluoride". Inorganic Chemistry. 4 (10): 1497–1498. doi:10.1021/ic50032a034.
 12. Landolt-Bornstein Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. Group IV, Volume 20: Vapor Pressure of Chemicals. Subvolume A: Vapor Pressure and Antoine Constants for Hydrocarbons, and Sulfur, Selenium, Tellurium, and Halogen Containing Organic Compounds. - 1999. - p. 197
 13. Journal of the American Chemical Society. - 1965. - Vol. 87, No. 2. - pp. 231-233
 14. Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry. - 1961. - Vol. 3. - p. 226
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ Barr, D. A.; Haszeldine, R. N. (1956). "663. Perfluoroalkyl derivatives of nitrogen. Part III. Heptafluoronitrosopropane, perfluoro-2-n-propyl-1 : 2-oxazetidine, perfluoro-(methylene-n-propylamine), and related compounds". Journal of the Chemical Society (Resumed): 3416. doi:10.1039/JR9560003416.
 16. Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations Vol. 18: Four Carbon-Heteroatom Bonds. Georg Thieme Verlag. 2014. p. 1147. ISBN 9783131719119.
 17. Bivens D.B., Minor B.H. Fluoroethers and other next generation fluids / International Journal of Refrigeration. - 1998. - Vol. 21, No. 7. - p. 570
 18. Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry. - 1970. - Vol. 13. - p. 368
 19. Bivens D.B., Minor B.H. Fluoroethers and other next generation fluids / International Journal of Refrigeration. - 1998. - Vol. 21, No. 7. - p. 569
 20. Inorganic Chemistry. - 1972. - Vol. 11, No. 6. - p. 1259-1264
 21. Ruff, O.; Giese, M. (4 March 1936). "Die Fluorierung des Silbercyanids. (I.)". Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (A and B Series) (به آلمانی). 69 (3): 598–603. doi:10.1002/cber.19360690325.
 22. Inorganic Chemistry. - 1963. - Vol. 2, No. 1. - p. 230
 23. Journal of the American Chemical Society. - 1960. - Vol. 82, No. 24. - p. 6219
 24. Journal of the American Chemical Society. - 1959. - Vol. 81, No. 3. - p. 607
 25. Bivens D.B., Minor B.H. Fluoroethers and other next generation fluids / International Journal of Refrigeration. - 1998. - Vol. 21, No. 7. - p. 568
 26. Dininny, R. E.; Pace, E. L. (March 1960). "Thermodynamic Properties of Trifluoromethanethiol from 12°K to Its Boiling Point. Entropy from Molecular and Spectroscopic Data". The Journal of Chemical Physics. 32 (3): 805–809. doi:10.1063/1.1730801.
 27. Journal of the American Chemical Society. - 1959. - Vol. 81, No. 14. - p. 3602
 28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ ۲۸٫۲ Haszeldine, R. N. (1951). [10.1039/JR9510000102 "22. Perfluoro-tert.-amines"] Check |url= value (help). Journal of the Chemical Society (Resumed). 0: 102. doi:10.1039/jr9510000102. ISSN 0368-1769.
 29. Aymonino, P. J. (1965). "Trifluoromethyl fluoroformate". Chemical Communications (London) (12): 241. doi:10.1039/C19650000241.
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ Chambers, W. J.; Tullock, C. W.; Coffman, D. D. (June 1962). "The Synthesis and Chemistry of Fluoroazoalkanes". Journal of the American Chemical Society. 84 (12): 2337–2343. doi:10.1021/ja00871a014.
 31. Inorganic Chemistry. - 1966. - Vol. 5, No. 12. - p. 2146-2150
 32. US Patent 3226418
 33. HAUPTFLEISCH, John O. (2009). "SYNTHESIS OF TRIFLUORONITROMETHANE, CF3NO2: PHOTOCHEMICAL SCALE-UP AND A NEW THERMOGENERATION METHOD WITH A REFINED PURIFICATION TECHNIQUE" (PDF). University of Alabama. p. 28.
 34. Dresdner, R. D; Merritt, Jack; Royal, Joyce P. (August 1965). "Photochemical Fluorinations of C2N2 and RfN=-SF2 with N2F4". Inorganic Chemistry. 4 (8): 1228–1230. doi:10.1021/ic50030a033.
 35. Bohon, Robert L. (1 December 1969). "Separation of Tris(difluoroamino)fluoromethane and Bis(difluoroamino)fluoromethane with Crystalline Zeolites". Industrial & Engineering Chemistry Product Research and Development. 8 (4): 443–445. doi:10.1021/i360032a024.
 36. Blackley, W. D.; Reinhard, R. R. (February 1965). "A New Stable Radical, Bis(trifluoromethyl) Nitroxide". Journal of the American Chemical Society. 87 (4): 802–805. doi:10.1021/ja01082a019.
 37. Griffin, C. E.; Haszeldine, R. N. (1960). "279. Perfluoroalkyl derivatives of nitrogen. Part VIII. Trifluoronitrosoethylene and its polymers". Journal of the Chemical Society (Resumed): 1398. doi:10.1039/JR9600001398.
 38. Haynes, W. M., ed. (2016). هندبوک شیمی و فیزیک سی‌آرسی (96th ed.). بوکا راتون، فلوریدا: انتشارات سی‌آرسی/گروه تیلور و فرانسیس. p. 6-70.
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ ۳۹٫۲ Misani, Fernanda; Speers, Louise; Lyon, A. M. (June 1956). "Synthetic Studies in the Field of Fluorinated Cyclopropanes". Journal of the American Chemical Society. 78 (12): 2801–2804. doi:10.1021/ja01593a041.
 40. Logothetis, A. L.; Sausen, G. N.; Shozda, R. J. (February 1963). "The Preparation of Difluoroamino Sulfur Pentafluoride". Inorganic Chemistry. 2 (1): 173–175. doi:10.1021/ic50005a044.
 41. ۴۱٫۰ ۴۱٫۱ ۴۱٫۲ ۴۱٫۳ ۴۱٫۴ Miller, William T.; Fried, John H.; Goldwhite, Harold (June 1960). "Substitution and Addition Reactions of the Fluoroölefins. IV. Reactions of Fluoride Ion with Fluoroölefins". Journal of the American Chemical Society. 82 (12): 3091–3099. doi:10.1021/ja01497a028.
 42. ۴۲٫۰ ۴۲٫۱ Frazer, J.W. (November 1960). "Preparation of N,N-difluoromethylamine and N,N-difluoroethylamine". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 16 (1–2): 63–66. doi:10.1016/0022-1902(60)80088-7.
 43. ۴۳٫۰ ۴۳٫۱ Griffiths, S.T.; Wilson, R.R. (September 1958). "The spontaneous ignition of alkyl silanes". Combustion and Flame. 2 (3): 244–252. doi:10.1016/0010-2180(58)90045-2.
 44. Duncan, Leonard C.; Cady, George H. (June 1964). "The Preparation and Properties of Trifluoromethoxy Sulfur Pentafluoride [CF3OSF5] and cis-Bis(trifluoromethoxy)tetrafluorosulfur(VI) [(CF3 O)2SF4 ]". Inorganic Chemistry. 3 (6): 850–852. doi:10.1021/ic50016a015.
 45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ Gould, Douglas E.; Anderson, Lowell Ray; Young, David Edward; Fox, William B. (March 1969). "Perhaloalkyl hypochlorites and pentafluorosulfur hypochlorite. I. Preparation and properties". Journal of the American Chemical Society. 91 (6): 1310–1313. doi:10.1021/ja01034a008.
 46. ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ De Marco, Ronald A.; Fox, W. B. (September 1982). "(Trifluoroacetyl)sulfur pentafluoride". The Journal of Organic Chemistry. 47 (19): 3772–3773. doi:10.1021/jo00140a039.
 47. Anderson, Lowell Ray; Fox, William B. (September 1970). "New preparation for trifluoromethyl fluoroformyl peroxide and bis(trifluoromethyl) trioxide". Inorganic Chemistry. 9 (9): 2182–2183. doi:10.1021/ic50091a045.
 48. UNITED STATES PATENT 2,617,817 PERFLUOROALKYL ISOCYANATES Arthur H. Ahlbrecht, 11 November 1952
 49. ۴۹٫۰ ۴۹٫۱ ۴۹٫۲ ۴۹٫۳ Ang, H. G.; Syn, Y. C. (1974). Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry. Academic Press. ISBN 9780080578651.
 50. Emeléus, H. J.; Heal, H. G. (1949). "363. The ethoxyfluorosilanes". J. Chem. Soc. 0: 1696–1699. doi:10.1039/JR9490001696.
 51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ ۵۱٫۲ ۵۱٫۳ ۵۱٫۴ Burns, T. H. S.; Bracken, A. (1972). "Exploratory and Newer Compounds". Modern Inhalation Anesthetics. Springer Berlin Heidelberg. pp. 418–439. ISBN 9783642650574.
 52. ۵۲٫۰ ۵۲٫۱ Smith, William C.; Tullock, Charles W.; Smith, Ronald D.; Engelhardt, Vaughn A. (February 1960). "Chemistry of Sulfur Tetrafluoride. III. Organoiminosulfur Difluorides". Journal of the American Chemical Society. 82 (3): 551–555. doi:10.1021/ja01488a013.
 53. Emeléus, H. J.; Wilkins, C. J. (1944). "122. Some new ethyl and phenyl silicon fluorides". J. Chem. Soc. 0: 454–456. doi:10.1039/JR9440000454.
 54. H. G. Ang; Y. C. Syn (1974). "The chemistry of bis(trifluoromethyl)amine compounds". Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry. Academic Press. p. 29. ISBN 9780080578651.
 55. ۵۵٫۰ ۵۵٫۱ ۵۵٫۲ Hauptschein, Murray; Nodiff, Edward A.; Grosse, Aristid V. (March 1952). "Perfluoroalkyl Halides Prepared from Silver Perfluoro-fatty Acid Salts. II. Perfluoroalkyl Bromides and Chlorides". Journal of the American Chemical Society. 74 (5): 1347–1350. doi:10.1021/ja01125a511.
 56. ۵۶٫۰ ۵۶٫۱ ۵۶٫۲ Macintyre, Jane E. (1994). Dictionary of Inorganic Compounds, Supplement 2. CRC Press. p. 25. ISBN 9780412491009.
 57. Davis, Ralph Anderson; Kroon, James L.; Rausch, Douglas A. (May 1967). "Pentafluoroguanidine". The Journal of Organic Chemistry. 32 (5): 1662–1663. doi:10.1021/jo01280a103.
 58. "1,1,2,2-Tetrafluoropropane | C3H4F4 | ChemSpider". www.chemspider.com.
 59. ۵۹٫۰ ۵۹٫۱ ۵۹٫۲ Macintyre, Jane E. (1994). Dictionary of Inorganic Compounds, Supplement 2. CRC Press. ISBN 9780412491009.
 60. Young, D.E.; Anderson, L.R.; Gould, D.E.; Fox, W.B. (January 1969). "Perfluoroalkyl chloroformates and chlorosulfates". Tetrahedron Letters. 10 (9): 723–726. doi:10.1016/S0040-4039(01)87792-3.
 61. Burns, T. H. S.; Bracken, A. (1972). "Exploratory and Newer Compounds". Modern Inhalation Anesthetics. Springer Berlin Heidelberg. p. 413. ISBN 9783642650574.
 62. ۶۲٫۰ ۶۲٫۱ ۶۲٫۲ De Pasquale, Ralph J.; Padgett, Calvin D.; Patton, Jerry R. (May 1973). "PERFLUOROCARBON EPOXIDES Part I TECHNICAL REPORT AFML-TR-73-144" (PDF). PCR, Inc.
 63. Burg, Anton B.; Mahler, Walter (August 1957). "A NEW SYNTHESIS OF BIS-TRIFLUOROMETHYL-PHOSPHINE, (CF3) PH". Journal of the American Chemical Society. 79 (15): 4242–4242. doi:10.1021/ja01572a072.
 64. "1,1,4,4-Tetrafluoro-1,3-butadiene | C4H2F4 | ChemSpider". www.chemspider.com.
 65. ۶۵٫۰ ۶۵٫۱ ۶۵٫۲ Demiel, Arye (July 1965). "Structure and Stability of the Bromofluoroethylenes. II. The Geometric Isomers of 1-Bromo-1,2-difluoro- and 1,2-Dibromo-1,2-difluoroethylene". The Journal of Organic Chemistry. 30 (7): 2121–2126. doi:10.1021/jo01018a002.
 66. Advances in Organometallic Chemistry. Academic Press. 1964. p. 154. ISBN 9780080580029.
 67. Parsons, Theran D.; Baker, Everett D.; Burg, Anton B.; Juvinall, Gordon L. (January 1961). "A TRIFLUOROMETHYLBORON COMPOUND, CF3BF2". Journal of the American Chemical Society. 83 (1): 250–251. doi:10.1021/ja01462a053.
 68. Jander, J.; Haszeldine, R. N. (1954). "Addition of free radicals to unsaturated systems. Part VI. Free-radical addition to the nitroso-group". Journal of the Chemical Society (Resumed): 696. doi:10.1039/JR9540000696.
 69. red brown gas
 70. Houben-Weyl Methods of Organic Chemistry Vol. E 10b/2, 4th Edition Supplement: Organo-Fluorine Compounds - Synthesis of Fluorinated Compounds II, Transformations of Fluorinated Compounds. Georg Thieme Verlag. 2014. p. 23. ISBN 9783131815644.
 71. O'Neill, Gerald J. (20 October 1977). "Stabilization of methyl trifluorovinyl ether US Patent 4127613".
 72. Talbott, Richard L. (May 1968). "Fluorocarbon peroxides. Novel peroxides prepared from bis(fluoroformyl) peroxide". The Journal of Organic Chemistry. 33 (5): 2095–2099. doi:10.1021/jo01269a084.
 73. ۷۳٫۰ ۷۳٫۱ Toropov, Andrey; Toropova, Alla (December 2004). "Nearest neighboring code and hydrogen bond index in labeled hydrogen-filled graph and graph of atomic orbitals: application to model of normal boiling points of haloalkanes". Journal of Molecular Structure: THEOCHEM. 711 (1–3): 173–183. doi:10.1016/j.theochem.2004.10.003.
 74. "Pentafluoroethyl iodide | C2F5I". www.chemspider.com.
 75. Gilman, Henry; Jones, R. G. (August 1943). "2,2,2-Trifluoroethylamine and 2,2,2-Trifluorodiazoethane". Journal of the American Chemical Society. 65 (8): 1458–1460. doi:10.1021/ja01248a005.
 76. Yang, Zhi-qiang; Kou, Lian-gang; Mao, Wei; Lu, Jing; Zhang, Wei; Lu, Jian (20 December 2013). "Experimental Study of Saturated Pressure Measurements for 2,3,3,3-Tetrafluoropropene (HFO-1234yf) and 2-Chloro-1,1,1,2-Tetrafluoropropane (HCFC-244bb)". Journal of Chemical & Engineering Data. 59 (1): 157–160. doi:10.1021/je400970y.
 77. Hoffmann, Friedrich W.; Simmons, Thomas C.; Beck, R. B.; Holler, H. V.; Katz, T.; Koshar, R. J.; Larsen, E. R.; Mulvaney, J. E.; Rogers, F. E.; Singleton, B.; Sparks, R. S. (July 1957). "Fluorocarbon Derivatives. I. Derivatives of Sulfur Hexafluoride". Journal of the American Chemical Society. 79 (13): 3424–3429. doi:10.1021/ja01570a029.
 78. Arvia, A. J.; Aymonino, P. J.; Waldow, C. H.; Schumacher, H. J. (7 March 1960). "Bis-monofluorcarbonyl-peroxyd". Angewandte Chemie. 72 (5): 169–169. doi:10.1002/ange.19600720505.
 79. Knunyants, I. L.; Yakobson, G. G. (2012). Syntheses of Fluoroorganic Compounds. Springer Science & Business Media. ISBN 9783642702075.
 80. "trifluorbutane | C4H7F3 | ChemSpider". www.chemspider.com.
 81. Case, J. R.; Ray, N. H.; Roberts, H. L. (1961). "394. Sulphur chloride pentafluoride: reaction with fluoro-olefins". Journal of the Chemical Society (Resumed): 2070. doi:10.1039/JR9610002070.
 82. Middleton, William J. (November 1973). "Perfluorovinyl isocyanates". The Journal of Organic Chemistry. 38 (22): 3924–3928. doi:10.1021/jo00962a022.
 83. "1-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane | C3H3ClF4 | ChemSpider". www.chemspider.com.
 84. Clifford, A. F.; El-Shamy, H. K.; Emeléus, H. J.; Haszeldine, R. N. (1953). "483. Organometallic and organometalloidal fluorine compounds. Part VIII. The electrochemical fluorination of dimethyl sulphide and carbon disulphide". J. Chem. Soc. 0: 2372–2375. doi:10.1039/JR9530002372.
 85. Kobayashi, Yoshiro; Yoshida, Tsutomu; Kumadaki, Itsumaro (January 1979). "Trifluoromethyl trifluoromethanesulfonate (CF3SO2OCF3)". Tetrahedron Letters. 20 (40): 3865–3866. doi:10.1016/S0040-4039(01)95545-5.
 86. "1,2,2-Trifluoropropane | C3H5F3 | ChemSpider". www.chemspider.com.
 87. Wold, Aaron; Ruff, John K. (2009). Inorganic Syntheses Volume 14. John Wiley & Sons. p. 45. ISBN 9780470132807.
 88. "1,1,1,2,3-Pentafluoropropane | C3H3F5 | ChemSpider". www.chemspider.com.
 89. Burdon, J.; Chivers, G. E.; Mooney, E. F.; Tatlow, J. C. (1969). [10.1039/J39690001739 "Partial fluorination of tetrahydrofuran with cobalt trifluoride"] Check |url= value (help). Journal of the Chemical Society C: Organic. 0 (13): 1739. doi:10.1039/j39690001739. ISSN 0022-4952.
 90. Jones, E. R. H.; Eglinton, Geoffrey; Whiting, M. C.; Shaw, B. L. (1954). "Ethoxyacetylene". Organic Syntheses. 34: 48. doi:10.1002/0471264180.os034.15.
 91. Birchall, J. M.; Bloom, A. J.; Haszeldine, R. N.; Willis, C. J. (1962). "584. Perfluoroalkyl derivatives of nitrogen. Part X. The reaction of nitric oxide with tetrafluoroethylene, and formation of a nitrosopolymer". Journal of the Chemical Society (Resumed): 3021. doi:10.1039/JR9620003021.
 92. Wagner, Ross I.; Freeman, LeVern D.; Goldwhite, H.; Rowsell, D. G. (March 1967). "Phosphiran". Journal of the American Chemical Society. 89 (5): 1102–1104. doi:10.1021/ja00981a013.
 93. "2-Fluorobutane | C4H9F | ChemSpider". www.chemspider.com.