گاما (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

گاما می‌تواند در یکی از معانی زیر به‌کار رود:


  • گاما: سومین حرف از الفبای یونانی
فیزیک
  • پرتو گاما پرتویی الکترومغناطیسی با بسامد و در نتیجه انرژی بالا
ریاضی
پزشکی
مواد