در تئوری موسیقی، گام نسبی به یک جفت گام گفته می‌شود که یکی گام بزرگ و دیگری گام کوچک است و هر دو علامت سرکلید مشابهی دارند و از طریق دایره پنجم‌ها نیز می‌تواند مجسم شود.

نمایش دایره پنجم گام‌ها و مینور نسبی آن
آکورد پایهٔ گام دو ماژور و مینور نسبی لا مینور

برای نمونه اگر درجهٔ ششم گام بزرگ را مبدأ قرار داده و گامی جدید بسازیم، آن با همان علامات ترکیبی، گام کوچک نسبی خواهد بود. با چنین روشی برای دو ماژور، گام لا مینور به عنوان مینور نسبی به دست می‌آید. متقابلاً گام دو ماژور هم ماژورِ نسبیِ گام لا مینور است.

لیست کامل ماژور و مینور نسبی بر اساس دایره پنجم‌ها
سرکلید گام ماژور گام مینور
سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل، سل بمل، دو بمل، فا بمل دو بمل ماژور لا بمل مینور
سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل، سل بمل، دو بمل سل بمل ماژور می بمل مینور
سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل، سل بمل ر بمل ماژور سی بمل مینور
سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل لا بمل ماژور فا مینور
سی بمل، می بمل، لا بمل می بمل ماژور دو مینور
سی بمل، می بمل سی بمل ماژور سل مینور
سی بمل فا ماژور ر مینور
دو ماژور لا مینور
فا دیز سل ماژور می مینور
فا دیز، دو دیز ر ماژور سی مینور
فا دیز، دو دیز، سل دیز لا ماژور فا دیز مینور
فا دیز، دو دیز، سل دیز، ر دیز می ماژور دو دیز مینور
فا دیز، دو دیز، سل دیز، ر دیز، لا دیز سی ماژور سل دیز مینور
فا دیز، دو دیز، سل دیز، ر دیز، لا دیز، می دیز فا دیز ماژور ر دیز مینور
فا دیز، دو دیز، سل دیز، ر دیز، لا دیز، می دیز، سی دیز دو دیز ماژور لا دیز مینور

منابع