گاه‌شمار ساسانیان

این گاه‌شمار از سال ۲۲۴ میلادی یعنی شکست و قتل اردوان پنجم به وسیله اردشیر بابکان و بنیانگذاری پادشاهی ساسانی تا حمله اعراب به ایران و سقوط کامل سلسله ساسانی در سال ۶۵۱ میلادی می‌باشد.


تصویر ۱: سکه اردشیر بابکان
تصویر ۲: صحنه چیرگی شاپور یکم بر والرین، امپراتور روم
تصویر ۳: سنگ‌نوشته پایکولی
 • حدود ۲۹۴ سنگ‌نوشته پایکولی (تصویر ۳) در سلیمانیه عراق نزدیک مرز ایران.
 • ۲۹۶ نرسه یا یورش به ارمنستان ضمن بیرون راندن تیرداد سوم، رومیان را شکست می‌دهد.
 • ۲۹۷ گالریوس نرسه را شکست می‌دهد. بنا بر پیمان‌نامه نصیبین نرسه از ارمنستان و بین‌النهرین عقب‌نشینی می‌کند.
 • حدود ۳۰۱ برای نخستین بار حکومت ارمنستان، کیش مسیحیت را به عنوان مذهب رسمی این کشور اعلام می‌کند.
 • ۳۰۲ کناره‌گیری نرسه و آغاز سلطنت هرمز دوم.
 • ۳۰۹ تاجگذاری شاپور دوم (شاپور ذوالاکتاف).
 • ۳۲۵ حمله شاپور دوم به اعراب به منظور سرکوب قبایل عرب و آرام کردن و امنیت بخشیدن به مرزهای امپراتوری ساسانی.
 • ۳۳۸ بازپس‌گیری پنج ایالت امپراتوری ساسانی توسط شاپور دوم که توسط نرسه (هفتمین شاه ساسانی، جلوس: ۲۹۳) از کنترل ایران خارج شده و به خاک روم منضم شده بود.
 • ۳۴۸ حمله شاپور دوم به بین‌النهرین.
 • حدود ۳۶۰ بنیانگذاری سلسله کیداریان.
 • ۳۶۳ نبرد ژولیان شاه روم (نبرد سامرا) با قوای ساسانی که منجر به عقب‌نشینی و مرگ او می‌گردد. ایالات واگذار شده به روم و همچنین شهر نصیبین به امپراتوری ساسانی عودت داده می‌شود.
 • ۳۷۶ برقراری صلح بین روم و ساسانیان.
 • ۳۷۹ مرگ شاپور دوم و تاجگذاری اردشیر دوم.
 • ۳۸۳ آغاز سلطنت شاپور سوم.
 • ۳۹۹ آغاز سلطنت یزدگرد یکم که لقب گناه‌کار بر وی نهاده بودند. سبب این صفت، تلاش او برای مهار قدرت روحانیان زرتشتی و دوری از هر گونه سخت‌گیری برای اقلیت‌های مذهبی بوده‌است.
تصویر ۴: سکه بهرام پنجم ملقب به بهرام گور
تصویر ۵: تندیس خسرو انوشیروان در کاخ دادگستری تهران
تصویر ۶: سکه خسرو پرویز
تصویر ۷:سکه یزدگرد سوم
تصویر ۸: گسترش اسلام از سال ۶۳۲ تا ۶۵۵ میلادی.
پایان امپراتوری ساسانی و ضمیمه شدن ایران به خاک حکومت خلفای راشدین

یادداشتویرایش

 1. ^  در ترتیب جدید شاهنشاهان اشکانی اردوان چهارم خوانده می‌شود.
 2. ^  کولی‌ها با رقصیدن و آواز مردم را سرگرم می‌کردند.
 3. ^  بنا بر اشعار شاهنامه

منابعویرایش