گرومبات ، برپایهٔ گزارش امیانوس مارسلینوس، تاریخنگار رومی، پادشاه خیونان بود. امیانوس اشاره‌هایی به نبرد او با شاپور دوم ساسانی نموده‌است. او را مردی خردمند و کشورگشا دانسته‌اند.

منابعویرایش

  • هاشم رضی، متون شرقی و سنتی زرتشتی، جلد یکم، چاپ یکم، نشر بهجت۱۳۸۴، شابک ‎۹۶۴-۶۶۷۱-۶۵-۹
  • لغتنامهٔ دهخدا، سرواژهٔ گرومباتس