گروه ۴ جدول تناوبی

گروه → ۴
↓ دوره
۴ کریستال تیتانیوم
22
Ti
۵ کریستال زیرکونیوم
40
Zr
۶ کریستال هافنیوم%
72
Hf
۷ 104
Rf

راهنما
فلزات واسطه
عنصر طبیعی
عنصر مصنوعی

The عنصر گروه ۴ یکی از عنصرهای گروه چهارم جدول تناوبی است. این عنصرها عبارتند از تیتانیوم (Ti), زیرکونیوم (Zr), هافنیوم (Hf) و رادرفوردیم (Rf). این گروه در بلوک دی قرار دارد

منابع

ویرایش