قومی افسانه ای که گویند سری چون گرگ داشتند و به جزیره یشان گرگساران می گفتند. شاید نام گرگان یادگار این قوم باشد. ایشان از اقوام آریایی شکست خورده و به قلعه‌ها پناه بردند و سرزمینشان را از دست دادند.