گس (ابهام‌زدایی)

گس یک طعم است.

گس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: