گلمکان ممکن است به یکی از مکان‌های زیر اشاره بدارد: