گلیکوزآمینوگلیکان

خوب
اسید هیالورونیک (-4GlcUAβ1-3GlcNAcβ1-)n

گلیکوزآمینوگلیکان (به انگلیسی: Glycosaminoglycan) یا موکوپلی‌ساکارید پلی ساکاریدهای بدون شاخه طولانی می‌باشند که از تکرار واحدهای دی‌ساکارید تولید می‌شوند و نقش کلیدی در ساختمان مولکولی و عملکرد غشا سیتوپلاسمی دارند.

ساختارویرایش

گلیکوزآمینوگلیکان‌ها پلی ساکاریدهای بدون شاخه طولانی می‌باشند که متشکل از واحدهای دی ساکاریدی هستند. این واحدهای دی ساکاریدی (بجز کراتین سولفات) عبارتند از یک هگزوزآمین (مانند ان استیل گلوکزآمین یا گالاکتوزآمین) و یک قند اورونیک مانند گلوکورونیک اسید یا گالاکتوز. فراوانترین آنها اسید هیالورونیک است. چهار گلیکوزآمینوگلیکان اصلی درماتان سولفات، کندروایتین سولفات، کراتان سولفات و هپاران سولفات هستند.

کارکردویرایش

گلیکوزآمینوگلیکان‌ها در بافت همبند بیشتر حیوانات و گیاهان وجود دارند. این ترکیبات بسیار قطبی هستند و به دلیل جذب آب در بافتها دارای خاصیت لغزندگی و ضربه گیر هستند.

Name Hexuronic acid / Hexose Hexosamine Linkage geometry between predominant monomeric units Unique features
کندروایتین سولفات GlcUA or GlcUA(2S) GalNAc or GalNAc(4S) or GalNAc(6S) or GalNAc(4S,6S) 'GlcUAβ1-3'GalNAcβ1-4 Most prevalent GAG
درماتان سولفات GlcUA or IdoUA or IdoUA(2S) GalNAc or GalNAc(4S) or GalNAc(6S) or GalNAc(4S,6S) 'IdoUAβ1-3'GalNAcβ1-4 Distinguished from chondroitin sulfate by the presence of ایدورونیک اسید، although some hexuronic acid monosaccharides may be اسید گلوکورونیک.[۱]
کراتین سولفات Gal or Gal(6S) GlcNAc or GlcNAc(6S) -Gal(6S)β1-4GlcNAc(6S)β1-3 Keratan sulfate type II may be fucosylated.[۲]
هپارین GlcUA or IdoUA(2S) GlcNAc or GlcNS or GlcNAc(6S) or GlcNS(6S) -IdoUA(2S)α1-4GlcNS(6S)α1-4 Highest negative charge density of any known biological molecule
هپاران سولفات GlcUA or IdoUA or IdoUA(2S) GlcNAc or GlcNS or GlcNAc(6S) or GlcNS(6S) -GlcUAβ1-4GlcNAcα1-4 Highly similar in structure to heparin, however heparan sulfate's disaccharide units are organised into distinct sulfated and non-sulfated domains.[۳]
اسید هیالورونیک GlcUA GlcNAc -GlcUAβ1-3GlcNAcβ1-4 The only GAG that is exclusively non-sulfated

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Trowbridge JM, Gallo RL. (2002). "Dermatan sulfate: new functions from an old glycosaminoglycan". Glycobiology. 12 (9): 117R–125R. doi:10.1093/glycob/cwf066. PMID 12213784.
  2. Funderburgh JL. (2000). "Keratan sulfate: structure, biosynthesis, and function". Glycobiology. 10 (10): 951–958. doi:10.1093/glycob/10.10.951. PMID 11030741.
  3. Gallagher, J.T. , Lyon, M. (2000). "Molecular structure of Heparan Sulfate and interactions with growth factors and morphogens". In Iozzo, M, V. Proteoglycans: structure, biology and molecular interactions. Marcel Dekker Inc. New York, New York. pp. 27–59. ISBN 978-0-8247-0334-9.