گورستان پوونسکی

گورستان پوونسکی (به لهستانی: Cmentarz Powązkowski) در ورشوی لهستان جای مهمی است. مشاهیر تاریخ لهستان دراینجا خفته‌اند. کریستوف کیشلوفسکی سینماگر شهیر و لودویک زامنهوف مبدع زبان اسپرانتو از این گروهند. مبارزان ضد نازیسم هم در اینجا خفته‌اند.

PL Warsaw Stare Powązki brama sw honoraty.jpg

منابعویرایش