باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهشتان دلوار قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۱۱نفر (۷۰خانوار) بوده‌است.

منابعویرایش