گوموا (به انگلیسی: Geumwa) (سال ۴۸ قبل‌ازمیلاد تا سال ۷ قبل‌ازمیلاد) دومین پادشاه بویو (دانگ بویو بود. در کتاب سامگوک یوسا از او با نام دانگمیونگ وانگ پیون یاد کرده‌است ونیزدرافسانه ی جومونگ اوراشخصیتی عاشق وپشیمان ازخطاهایش راجلوه داده اند

گوموا
سلطنت۴۸ قبل از میلاد – ۸ قبل از میلاد
جانشیندائه‌سو
همسر[[هونووهمسراول یوهاهمسردوم))
پدرهائه بورو
مادریونسون هو

تولدویرایش

گوموا پسر هائه بورو مؤسس امپراتوری دانگ بویو بود در کتاب سامگوک یوسا آمده‌است که هائه بورو با وجودی که پیر بود در سال ۷۴ قبل از میلاد زن او بعد از ۲۰ سال باردار شد و گوموا به دنیا آمد گوموا در سال ۴۸ قبل از میلاد به قدرت رسید.نام گوموادوواژه ی اول به معنای آسمان ودومی به معنای قورباغه طلایی می باشد.

منابعویرایش

گوموا

عابدی ، فرزاد ، ملت پرنده سه پا ، نشر روزاندیش ، همدان ، ۱۳۸۹.