باز کردن منو اصلی

گوهیئونگ گئومگوان گایا (؟ تا ؟) همچنین اکثراً گوهائه، دهمین و همچنین واپسین پادشاه گئومگوان گایا، ایالت اصلی و مرکزی کنفدراسیون گایا، یکی از حکومت‌های باستانی کره بود. او پسر پادشاه گیئومجی و همسرش ملکه سوک بود. او با ملکه گیهوا که دختر سویجیل بونجیل بود ازدواج کرد. آنها سه پسر داشتند، هر کدام از آنها بعدها یک گاکگان یا ژنرال شدند: سجونگ، مودو و مودوک.

پادشاه گوهیئونگ
واپسین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت 521 تا 532
پیشین گیئومجی گئومگوان گایا
جانشین نابودی گئومگوان گایا و کنفدراسیون
همسر ملکه گیهوا
فرزند(ها)
پدر گیئومجی گئومگوان گایا
مادر ملکه سوک
گوهیئونگ گئومگوان گایا
هانگول 구형왕 or 구해왕
هانجا 仇衡王 or 仇亥王
Revised Romanization Guhyeong wang or Guhae wang
McCune–Reischauer Kuhyŏng wang or Kuhae wang

منابعویرایش