باز کردن منو اصلی

گوهیئونگ گئومگوان گایا (؟ تا ؟) همچنین اکثراً گوهائه، دهمین و همچنین واپسین پادشاه گئومگوان گایا، ایالت اصلی و مرکزی کنفدراسیون گایا، یکی از حکومت‌های باستانی کره بود. او پسر پادشاه گیئومجی و همسرش ملکه سوک بود. او با ملکه گیهوا که دختر سویجیل بونجیل بود ازدواج کرد. آنها سه پسر داشتند، هر کدام از آنها بعدها یک گاکگان یا ژنرال شدند: سجونگ، مودو و مودوک.

پادشاه گوهیئونگ
واپسین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت521 تا 532
پیشینگیئومجی گئومگوان گایا
جانشیننابودی گئومگوان گایا و کنفدراسیون
همسرملکه گیهوا
فرزند(ها)
پدرگیئومجی گئومگوان گایا
مادرملکه سوک
گوهیئونگ گئومگوان گایا
هانگول구형왕 or 구해왕
هانجا仇衡王 or 仇亥王
Revised RomanizationGuhyeong wang or Guhae wang
McCune–ReischauerKuhyŏng wang or Kuhae wang

منابعویرایش