گیاه‌خواری

(تغییرمسیر از گیاه خوار)

گیاه‌خواری در زبان فارسی برای دو گروه انسانی و جانوری به کار می‌رود.