سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
کربونیفر میسیسیپین تورنیسین → پیش از آن
دوونین بالا فامنین ۳۵۸٬۹–۳۷۲٬۲
فراسنین ۳۷۲٬۲–۳۸۲٬۷
میانه گیوتین ۳۸۲٬۷–۳۸۷٬۷
ایفلین ۳۸۷٬۷–۳۹۳٬۳
زیرین امسین ۳۹۳٬۳–۴۰۷٬۶
پراگین ۴۰۷٬۶–۴۱۰٬۸
لوخکووین ۴۱۰٬۸–۴۱۹٬۲
سیلورین پریدولی → پس از آن

ژیوتین (انگلیسی: Givetian) یکی از دو اشکوب از دور دوونین میانه است که از ۳۸۷٫۷ تا ۳۸۲٫۷ را در بر می‌گیرد. این اشکوب پس از ایفلین و پیش از فراسنین جای می‌گیرد. نام این اشکوب از شهر ژیوت در فرانسه گرفته شده است.

سنگ‌واره‌ای به جا مانده از اشکوب ژیوتین

منابع ویرایش