در سانسکریت و متن مقدس ودا، یمی اولین زن است. یم برادر همزاد یمی است و معادل آدم در ادیان ابراهیمی است.در عین حال در آیین هندو الهه مرگ نیز محسوب می‌شود. در فرهنگ ژاپنی و چینی و در بودایی نیز یم و یما و یمی اساطیر مشابهی با اسطوره‌های هندی و ایرانی هستند. جم در اسطوره‌های ایرانی با این نام پیوند دارد.

Yami's Court and Hell.
The Blue figure is Yama with Yami and Chitragupta
17th century Painting from Government Museum, Chennai
چلیپای ایرانی وچلیپای شکسته از تمدن هند

یمی همچنین الهه رود یمونا یا جمنا است و با خدای هندوها کریشنا نیز پیوند دارد.