۱۰۰۰ (قمری)

۱۰۰۰ (قمری)، هزارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم اکتبر سال ۱۵۹۱ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰ 

سال: ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

رویدادهای مهم

تولد صائب تبریزی