باز کردن منو اصلی

۱۱۹۴ (خورشیدی)

سال ۱۱۹۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

پانویسویرایش

  1. صاحب حکم تحریم تنباکو در عهد ناصرالدین‌ شاهی