۱۲۱ (عدد)

عدد طبیعی

۱۲۱(صد و بیست و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۰ و قبل از ۱۲۲ قرار دارد.

→ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ←
اصلییکصدبیست-یک
ترتیبییکصد و بیست و یکمین
تجزیه۱۱*۱۱
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۱،۱۲۱
یونانی
ΡΚΑ´
رومی
CXXI
پایه ۲۱۱۱۱۰۰۱۲
پایه ۳۱۱۱۱۱۳
پایه ۴۱۳۲۱۴
پایه ۵۴۴۱۵
پایه ۶۳۲۱۶
پایه ۸۱۷۱۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۷۹۱۶
پایه ۲۰۶۱۲۰
پایه ۳۶۳D۳۶
فارسی۱۲۱

این عدد مربع کامل است.