دهه ۱۲۳۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۲۳۷ (پیش از میلاد))

دهه ۱۲۳۰ (پیش از میلاد) صد و بیست و سومین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰ 

سال: ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان