۱۲۵۰ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۵۰ (قمری)، هزار و دویست و پنجاهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم مه سال ۱۸۳۴ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳

رویدادها

ویرایش

زادگان : میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش