باز کردن منو اصلی

۱۲۸۹ (خورشیدی)

سال ۱۲۸۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

  • ۲ اسفند - گاه‌شماری هجری شمسی بُرجی در دوره دوم مجلس شورای ملی ایران در ۲ اسفند (حوت) ۱۲۸۹ خورشیدی (مطابق ۲۱ صفر ۱۳۲۹ قمری)، به عنوان مقیاس رسمی زمان محاسبات مالی کشور پذیرفته شد.

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش