۱۳۰۷ قمری، هزار و سیصد و هفتمین سال در تقویم هجری قمری است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰ 

سال: ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰

وقایع ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

پانویس ویرایش

  1. این واقعه خیلی زود به واکنش علما و تحریم تنباکو انجامید.