۱۳۰(صد و سی) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۹ و قبل از ۱۳۱ قرار دارد.

→ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ←
اصلی۱۳۰
صد و سی
ترتیبیصد و سیم
تجزیه۱۳×۵×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۱۰،۱۳،۲۶،۶۵،۱۳۰
یونانی
ΡΛ´
رومی
CXXX
پایه ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۱۰۲
پایه ۳۱۱٬۲۱۱۳
پایه ۴۲٬۰۰۲۴
پایه ۵۱٬۰۱۰۵
پایه ۶۳۳۴۶
پایه ۸۲۰۲۸
پایه ۱۲AA۱۲
پایه ۱۶۸۲۱۶
پایه ۲۰۶A۲۰
پایه ۳۶۳M۳۶
عربی۱۳۰