باز کردن منو اصلی

۱۳۲۰ (خورشیدی)

سال ۱۳۲۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

تاریخ نامعلوم

زادروزهاویرایش

تاریخ نامعلوم

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. نجم‌آبادی، احمد، تقویم یکصد و پنج سالهٔ تطبیقی، شرکت سهامی تحریر ایران، ۱۳۳۴، ص ۱۰۶.