باز کردن منو اصلی

۱۳۲۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۲۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. حسن صدیق. نامداران اراک. محمدرضا محتاط. نشر کارا، ۱۳۷۲. ۲۱۳.