باز کردن منو اصلی

۱۳۳۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۳۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

تاریخ نامشخص
  • مهدیقلی هدایت ملقب به مخبرالسلطنه نخست‌وزیر دوره رضا شاه پهلوی.
  • احمد قوام : سیاستمدار ایرانی در دوره قاجار و پهلوی.
* ۱۲ شهریور ، سید حسین طاهرزاده خواننده موسیقی ایرانی

پانویسویرایش

  1. محمد شریف رازی،گنجینه دانشمندان،ج ۴ ،تهران،کتاب فروشی اسلامیه،صص۵۵۵-۵۵۶

منابعویرایش