۱۳۳۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۳۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۳۴ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰
سال‌ها: ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

فروردین

اردیبهشت

مرداد

مهر

دی

اسفند

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

شهریور

آبان

دی

  • ۲۷ - نواب صفوی: طلبه و بنیانگذار گروه فدائیان اسلام در ایران

اسفند

تاریخ نامشخص
  • مهدیقلی هدایت - ملقب به مخبرالسلطنه نخست‌وزیر دوره رضا شاه پهلوی.
  • احمد قوام - سیاستمدار ایرانی در دوره قاجار و پهلوی.

پانویسویرایش

  1. محمد شریف رازی، گنجینه دانشمندان، ج ۴، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، صص۵۵۵–۵۵۶

منابعویرایش